Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
Kredyt w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym dla rolników

Kredyt obrotowy może być przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych Twojego gospodarstwa, doraźne, sezonowe potrzeby kredytowe spowodowane specyfiką produkcji lub świadczonych usług, a także na inne cele związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej. 

złóż wniosek kontaktowy

 • kredyt wykorzystujesz jednorazowo lub w transzach,
 • nie musisz dokonywać rozliczenia kredytu,
 • dogodne formy zabezpieczeń,
 • kredyt możesz spłacać w ratach lub jednorazowo.

Przeznaczenie kredytu
Kredytem obrotowym mogą być w szczególności finansowane nakłady na:

 • finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • doraźne, sezonowe potrzeby kredytowe spowodowane specyfiką produkcji lub świadczonych usług,
 • inne cele związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej.

 

Okres kredytowania:

 • maksymalny okres kredytowania to 5 lat (60 mies.)
 • kredyt płatniczy - udzielany podmiotom gospodarczym, jako doraźną pomoc na pokrycie przejściowego braku środków płatniczych z terminem spłaty nie przekraczającym 30 dni, a w uzasadnionych przypadkach 60 dni.

 

Oprocentowanie:

 • 12 miesięcy i więcej - oprocentowanie zmienne liczone wg formuły Wibor 3M + marża min. 4,00%
 • weksel własny in blanco,
 • poręczenia osób fizycznych lub prawnych (wg prawa cywilnego i wekslowego),
 • gwarancje innego banku,
 • przelew wierzytelności,
 • przystąpienie do długu kredytowego,
 • ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych lub prawach,
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych,
 • kaucja,
 • cesja praw z ubezpieczenia,
 • blokada środków na rachunku bankowym lub przelewu środków na rachunek banku,
 • ustanowienie hipoteki na nieruchomości,
 • inne formy.

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Stawka

  Kredyt do 1 mln zł: Kredyt pow. 1 mln zł:

Prowizja przygotowawcza:

- dla kredytów udzielanych do 1 roku włącznie

- dla kredytów udzielanych powyżej 1 roku do 3 lat

- dla kredytów udzielanych powyżej 3 lat

 

1,5% kwoty kredytu

2,0% kwoty kredytu

2,5% kwoty kredytu

 

1,0% kwoty kredytu

1,5% kwoty kredytu

2,0% kwoty kredytu

Dokumenty wymagane:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • statut oraz odpis z rejestru sądowego (wystawiony nie później niż 3 m-ce przed złożeniem wniosku o kredyt),
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
 • dokumenty finansowe (PIT, CIT, bilans, rachunek wyników),
 • sprawozdanie GUS
 • oświadczenie współmałżonków o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie kredytu, ewentualnie postanowienie sądu lub akt notarialny o rozdzielności majątkowej współmałżonków,
 • umowa spółki cywilnej, potwierdzona przez właściwy urząd skarbowy,
 • zgłoszenie do opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT,
 • w przypadku rolników indywidualnych i innych producentów rolnych wymagany jest nakaz płatniczy bądż umowy dzierżawy gruntów.

 

Dokumenty uzupełniające:

 • zaświadczenie z US i ZUS o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie (ważność 1 miesiąc)
 • w odniesieniu do działalności rolniczej zaświadczenia z urzędów gmin o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków oraz wobec ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne,
 • koncesje i zezwolenia, o ile są wymagane dla prowadzonej działalności,
 • dokumenty wymagane na podstawie odrębnych przepisów, np. w zakresie kredytów objętych dopłatami z ARiMR,
 • dokumenty z innych banków o posiadaniu rachunków bankowych oraz wielkości obrotów,
 • opinie bankowe o stanie zadłużenia.