Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym dla rolników

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem Twojego gospodarstwa rolnego. Środki z kredytu zapewniają utrzymanie płynności finansowej. Każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu i powoduje automatyczne odnowienie limitu kredytowego o kwotę dokonanej spłaty.

złóż wniosek kontaktowy

 • nie musisz składać odrębnych dyspozycji, by mieć dostęp do swoich pieniędzy,
 • każdy wpływ na rachunek bieżący jest zaliczany na spłatę kredytu, dzięki czemu kwota limitu jest automatycznie odnawiana o kwotę wpłaty,
 • bardzo niskie koszty spłaty – odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt.

Kto może otrzymać kredyt?

 • podmioty gospodarcze o wysokim poziomie zdolności kredytowej, posiadające rachunek bieżący w ESBANKU Banku Spółdzielczym.

 

Przeznaczenie kredytu

 • finansowanie bieżących potrzeb z prowadzeniem Twojego gospodarstwa.
 • środki z kredytu zapewniają utrzymanie płynności finansowej gospodarstwa.
 • każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu i powoduje automatyczne odnowienie limitu kredytowego o kwotę dokonanej spłaty.

 

Okres kredytowania

 • max. 1 rok w formie linii kredytowej

 

Limit kredytu ustalany jest na podstawie:

 • wysokości obrotów na rachunku bieżącym,
 • poziomu zdolności kredytowej,
 • rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych,
 • zaproponowanego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu.

 

Oprocentowanie

 • 12 miesięcy - oprocentowanie zmienne liczone wg formuły Wibor 3M + marża min. 4,00%
 • hipoteka na kredytowanej nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • przewłaszczenie pojazdu lub maszyn wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej,
 • przewłaszczenie zapasów towarowych,
 • poręczenie cywilne,
 • poręczenie wekslowe.

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Prowizja przygotowawcza:

1,0% kwoty kredytu

Gotowość do wypłaty niewykorzystanego limitu kredytu w rachunku bieżącym

2,0% w stosunku rocznym od niewykorzystanej kwoty kredytu

Dokumenty wymagane:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • statut oraz odpis z rejestru sądowego (wystawiony nie później niż 3 m-ce przed złożeniem wniosku o kredyt),
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
 • dokumenty finansowe,
 • oświadczenie współmałżonków o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie kredytu,
 • ewentualnie postanowienie sądu lub akt notarialny o rozdzielności majątkowej współmałżonków,
 • umowa spółki cywilnej, potwierdzona przez właściwy urząd skarbowy,
 • zgłoszenie do opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT,
 • w przypadku rolników indywidualnych i innych producentów rolnych wymagany jest nakaz płatniczy bądż umowy dzierżawy gruntów.


Dokumenty uzupełniające:

 • zaświadczenie z US i ZUS o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie,
 • w odniesieniu do działalności rolniczej zaświadczenia z urzędów gmin o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków oraz wobec ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne,
 • koncesje i zezwolenia, o ile są wymagane dla prowadzonej działalności,
 • dokumenty wymagane na podstawie odrębnych przepisów, np. w zakresie kredytów objętych dopłatami z ARiMR,
 • dokumenty z innych banków o posiadaniu rachunków bankowych oraz wielkości obrotów,
 • opinie bankowe o stanie zadłużenia.