Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych

Gwarancja FGR

Fundusz Gwarancji Rolnych jest to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny BGK, dostępny dla całego sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i, po raz pierwszy, dla producentów produkcji podstawowej (rolników). FGR ułatwia dostęp do finansowania mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom, działającym w sektorze rolnym, w ramach działania M04 (Inwestycje w środki trwałe) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Podstawowe warunki gwarancji:

Zakres gwarancji:

do 80% kwoty kredytu

Wysokość prowizji:

0% kwoty gwarancji

Okres gwarancji:

kredyty obrotowe: 51 miesięcy

kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)

Rodzaje pomocy publicznej:

pomoc de minimis albo

pomoc publiczna

Maksymalna kwota gwarancji:

5 mln zł (rolnik) lub

10 mln zł (przetwórca)

 

 

 • Finansowanie celu kredytu bez katalogu kosztów kwalifikowalnych.
 • Finansowanie kosztów w kwotach brutto.
 • Bezpłatne korzystanie z gwarancji.
 • Sposób wyliczania wartości pomocy.
 • Łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna (nabór wniosków w trybie ciągłym, brak złożonej oceny merytorycznej projektu).

Gwarancją FGR można zabezpieczyć kredyty inwestycyjne, udzielane MŚP działającym w sektorze rolnym, w tym rolnikom i przetwórcom, którzy nie realizują projektów dotowanych w ramach PROW.

Inwestycje proekologiczne mogą być finansowane kredytem z gwarancją FGR pod warunkiem, że realizacja takiej inwestycji będzie uzasadniona i będzie służyć dla potrzeb podstawowej produkcji rolnej lub przetwarzania/wprowadzania do obrotu produktów rolnych/nierolnych. Nie można finansować kredytem z gwarancją FGR  inwestycji, która spowoduje uzyskanie korzyści przez Kredytobiorcę w innych rodzajach działalności, niż sektor rolny.

Udokumentowanie powiązania bieżących wydatków związanych z inwestycją realizowaną ze środków EFRROW leży po stronie Wnioskodawcy (Kredytobiorcy)  i powinno wynikać z  planu projektu. Ponadto udokumentowania będzie wymagał fakt, że Kredytobiorca, który zamierza skorzystać z kredytu obrotowego, realizuje projekt dotacyjny lub korzysta z kredytu inwestycyjnego i są to:

 • umowa kredytu z gwarancją FGR,
 • umowa o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach PROW).

Informacje o konieczności udokumentowania tego kryterium dostępu znajdą się w liście sprawdzającej.

Kto może złożyć wniosek o gwarancję FGR?

1. Rolnik – przedsiębiorca będący MŚP prowadzący działalność gospodarczą, polegającą na produkcji podstawowej produktów rolnych. Uwaga: rolnik składa oświadczenie, że jest  przedsiębiorcą spełniającym kryteria MŚP (nie są wymagane dodatkowe dokumenty).

Produkcja podstawowa – wytwarzanie płodów ziemi i produktów pochodzących z chowu zwierząt, wymienionych w załączniku I do TFUE, bez poddawania ich jakiemukolwiek dalszemu przetwarzaniu zmieniającemu właściwości tych produktów.

2. Przetwórca produktów rolnych – przedsiębiorca będący MŚP prowadzący zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Przetwarzanie produktów rolnych – wszelkie czynności wykonywane na produkcie rolnym, w wyniku których powstaje produkt będący również produktem rolnym, z wyjątkiem czynności wykonywanych w gospodarstwach, niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży.

3. Przetwórca produktów nierolnych – przedsiębiorca będący MŚP prowadzący zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów nierolnych.

Przetwarzanie produktów nierolnych – wszelkie czynności wykonywane na produkcie rolnym albo nierolnym, w wyniku których powstaje produkt nierolny. Zarówno Rolnik, jak i przetwórca rolny otrzymuje otrzymuje gwarancję stanowiącą pomoc publiczną. Przetwórca produktów nierolnych otrzymuje gwarancję stanowiącą pomoc de minimis.

Przedmiot finansowania – warunki kwalifikowalności

1. Gwarancją FGR  może być objęty nowy kredyt:
a) nieodnawialny;
b) udzielony w złotych;
c) przeznaczony na finansowanie całości lub części kosztów inwestycji lub kapitału obrotowego.

2. Koszty finansowane kredytem z  gwarancją FGR:
a) koszty w kwotach brutto;
b) ponoszone przez Kredytobiorcę po dniu złożenia wniosku o gwarancję, na c) podstawie dokumentów finansowo-księgowych;
d) w związku z realizacją  inwestycji w sektorze rolnym;
e) zgodne z  celem kredytu.

Przeznaczenie gwarancji (przykłady inwestycji)

Rolnik Przetwórca
 • zakup zwierząt gospodarskich, roślin
 • budowa, przebudowa budynków gospodarczych
 • zakup urządzeń maszyn do produkcji rolnej
 • zakładanie plantacji krzewów owocowych lub sadów
 • zakup, montaż  instalacji technicznej i wyposażenia (w budynkach)
 • zakup urządzeń do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych
 • inwestycje proekologiczne
 • budowa ujęć wody, w tym studni i  zbiorników
 • zakup specjalistycznych środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego
 • budowa i rozbudowa budynków produkcyjnych i magazynowych
 • koszty transportu do miejsca realizacji inwestycji materiałów służących realizacji inwestycji oraz maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji inwestycji
 • zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania produktów rolnych/nierolnych