Kontakt
Formularz kontaktowy
  • Napisz do nas

    info@esbank.pl
  • Oddziały

    Zobacz listę
  • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
Linia UP

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania - Nowa Linia UP

Dzięki współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w naszej ofercie znajduje się kredyt linii UP – kredyt na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych, tzw. kredyt płynnościowy.

Kredyty na utrzymanie płynności finansowej (cel kredytu – UP utrzymanie płynności) z dopłatami do oprocentowania mogą być udzielane przez banki producentom rolnym, w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r. Kredytowaniem objęta jest produkcja rolna prowadzona w ramach następujących działalności wymienionych w „Wykazie działalności (…)”:
1) uprawy rolne inne niż wieloletnie - 01.1,
2) uprawa roślin wieloletnich - 01.2,
3) rozmnażanie roślin - 01.30.Z,
4) chów i hodowla zwierząt - 01.4,
5) uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) - 01.50.Z,
6) obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin – 01.64.Z.

Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym* oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do poprawy płynności finansowej poprzez zakup m.in.: 
1) kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego, 
2) nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich, 
3) paliwa na cele rolnicze, 
4) inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych, 
5) matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych, 
6) materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli, 
7) pasz objętościowych.

*Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020.

Kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:
1) 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych;
2) 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;
3) 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.
(Przy ustalaniu kwoty kredytu nie uwzględnia się udzielonych producentowi rolnemu kwot kredytów preferencyjnych z innych linii kredytowych). Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego.

  • Oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2,00 % w stosunku rocznym, dzięki dopłatom do odsetek z ARiMR
  • Prowizja od udzielonego kredytu pobierana jest jednorazowo i wynosi 0,50 % od kwoty udzielonego kredytu

Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy kredytu.