Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Kredyt przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych, w celi odtworzenia, modernizacji i zwiększenia majątku trwałego. 

złóż wniosek kontaktowy

 • możliwość negocjowania wysokości wkładu własnego,
 • możliwość wykorzystania kredytu jednorazowo lub w ratach,
 • kredyt spłacasz w ratach,
 • atrakcyjne warunki uzyskania kredytu inwestycyjnego na finansowanie zakupu środków trwałych dla przedsiębiorców z sektora MŚP

Przeznaczenie kredytu:

 • zakup gruntów,
 • zakup budynków i budowli,
 • rozbudowa, modernizacja obiektów i budowli,
 • zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych,
 • zakup wyposażenia,
 • zakup innych środków trwałych.


Okres kredytowania
Z reguły średnio- lub długoterminowy

Oprocentowanie

 • 12 miesięcy i więcej - oprocentowanie zmienne liczone wg formuły Wibor 3M + marża min. 3,75%

 

Promocyjne oprocentowanie kredytu inwestycyjnego na finansowanie zakupu środków trwałych dla przedsiębiorców z sektora MŚP:

 • wysokość kredytu – 100 % wartości netto środka trwałego w przypadku zastosowania zabezpieczenia w postaci poręczenia kredytu przez BGK w ramach inicjatywy JEREMIE zabezpieczającego minimum 50% kwoty udzielonego kredytu,
 • oprocentowanie – zmienne w wysokości 6,50 % w skali roku,
 • prowizja przygotowawcza – 1 % kwoty kredytu niezależnie od okresu kredytowania.
 • weksel własny in blanco,
 • poręczenia osób fizycznych lub prawnych (wg prawa cywilnego i wekslowego),
 • gwarancje innego banku,
 • przelew wierzytelności,
 • przystąpienie do długu kredytowego,
 • ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych lub prawach,
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych,
 • kaucja,
 • cesja praw z ubezpieczenia,
 • blokada środków na rachunku bankowym lub przelew środków na rachunek banku,
 • ustanowienie hipoteki na nieruchomości,
 • inne
 • gwarancja PLD - Banku Gospodarstwa Krajowego  Więcej informacji o gwarancji
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • statut oraz odpis z rejestru sądowego (wystawiony nie później niż 3 m-ce przed złożeniem wniosku o kredyt),
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
 • dokumenty finansowe,
 • oświadczenie współmałżonków o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie kredytu,
 • ewentualnie postanowienie sądu lub akt notarialny o rozdzielności majątkowej współmałżonków,
 • umowa spółki cywilnej, potwierdzona przez właściwy urząd skarbowy,
 • zgłoszenie do opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT,
 • w przypadku rolników indywidualnych i innych producentów rolnych wymagany jest nakaz płatniczy bądź umowy dzierżawy gruntów.


Dokumenty uzupełniające:

 • zaświadczenie z US i ZUS o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie,
 • w odniesieniu do działalności rolniczej zaświadczenia z urzędów gmin o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków oraz wobec ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne,
 • koncesje i zezwolenia, o ile są wymagane dla prowadzonej działalności,
 • dokumenty wymagane na podstawie odrębnych przepisów, np. w zakresie kredytów objętych  dopłatami z ARiMR,
 • dokumenty z innych banków o posiadaniu rachunków bankowych oraz wielkości obrotów,
 • opinie bankowe o stanie zadłużenia,
 • pozwolenie na budowę i kosztorys,
 • dokumenty umożliwiające ocenę zabezpieczenia zwrotności kredytu.

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Stawka

  Kredyt do 1 mln zł: Kredyt pow. 1 mln zł:

Prowizja przygotowawcza:

- dla kredytów udzielanych do 1 roku włącznie

- dla kredytów udzielanych powyżej 1 roku do 3 lat

- dla kredytów udzielanych powyżej 3 lat

 

1,5% kwoty kredytu

2,0% kwoty kredytu

2,5% kwoty kredytu

 

1,0% kwoty kredytu

1,5% kwoty kredytu

2,0% kwoty kredytu