Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych

Kredyt hipoteczny

Kredyt przeznaczony jest na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedmiotem kredytu nie mogą być zapasy trudno zbywalne, nieściągalne należności oraz inne nieprawidłowe aktywa.

 • na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • bez wkładu własnego,
 • kredyt spłacany w ratach.

Kto może otrzymać kredyt?

Kredyt przeznaczony jest dla Klienta instytucjonalnego, który:

 • prowadzi działalność od minimum 12 miesięcy,
 • posiada zdolność kredytową,

Oprocentowanie

 • Oprocentowanie kredytu zmienne liczone wg formuły WIBOR 3M + marża min. 3,50%.

Okres kredytowania

 • maksymalnie 15 lat.
 • hipoteka na dowolnej nieruchomości (użytkowaniu wieczystym) zlokalizowanej na terytorium RP, należącej do Kredytobiorcy lub osoby trzeciej,
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • obligatoryjnie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Dokumenty wymagane:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • statut oraz odpis z rejestru sądowego (wystawiony nie później niż 3 m-ce przed złożeniem wniosku o kredyt),
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
 • dokumenty finansowe (PIT, CIT, bilans, rachunek wyników),
 • sprawozdanie GUS
 • oświadczenie współmałżonków o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie kredytu, ewentualnie postanowienie sądu lub akt notarialny o rozdzielności majątkowej współmałżonków,
 • umowa spółki cywilnej, potwierdzona przez właściwy urząd skarbowy,
 • zgłoszenie do opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT,
 • w przypadku rolników indywidualnych i innych producentów rolnych wymagany jest nakaz płatniczy bądż umowy dzierżawy gruntów.


Dokumenty uzupełniające:

 • zaświadczenie z US i ZUS o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie (ważność 1 miesiąc)
 • w odniesieniu do działalności rolniczej zaświadczenia z urzędów gmin o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków oraz wobec ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne,
 • koncesje i zezwolenia, o ile są wymagane dla prowadzonej działalności,
 • dokumenty wymagane na podstawie odrębnych przepisów, np. w zakresie kredytów objętych dopłatami z ARiMR,
 • dokumenty z innych banków o posiadaniu rachunków bankowych oraz wielkości obrotów,
 • opinie bankowe o stanie zadłużenia.

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Prowizja przygotowawcza:

1,0% kwoty udzielonego kredytu

Gotowość do wypłaty niewykorzystanego limitu kredytu

1,5% w stosunku rocznym od niewykorzystanej kwoty kredytu

Prowizja rekompensacyjna

2,0% spłaconej kwoty