Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych

Biznes Pożyczka

Przeznaczona jest na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością, np. sfinansowanie inwestycji i bieżących wydatków, możliwość przeznaczenia środków na spłatę kredytów i pożyczek związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą zaciągniętych w innych bankach.

 • na dowolny cel,
 • bez wkładu własnego,
 • kredyt spłacany w ratach.

Kto może otrzymać kredyt?

Biznes Pożyczka przeznaczona jest dla przedsiębiorców jednoosobowych z kategorii mikro oraz małych i średnich przedsiębiorców (segment MŚP), którzy:

 • prowadzą działalność od minimum 12 miesięcy,
 • posiadają zdolność kredytową,

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu zmienne liczone wg formuły WIBOR 3M (liczony jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań) + marża min. 4,00%

Okres kredytowania

 • maksymalnie 10 lat.
 • kwota pożyczki do 20 tys. zł – obligatoryjnie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową, ubezpieczenie na życie Pożyczkobiorcy.
 • kwota pożyczki pow. 20 tys. zł - weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową, ubezpieczenie na życie Pożyczkobiorcy oraz dodatkowe zabezpieczenie rzeczowe, zgodne ze stosowanymi w Banku formami zabezpieczeń. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy kwota pożyczki jest w przedziale 20,01 – 50 tys. zł i pożyczka będzie udzielona na okres do 3 lat, a Pożyczkobiorca posiada w Banku inne zaangażowanie kredytowe lub prowadzi działalność przez okres min. 24 miesiące wówczas zabezpieczenie będzie analogiczne jak w pożyczce do 20 tys. zł.  

Dokumenty wymagane:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • statut oraz odpis z rejestru sądowego (wystawiony nie później niż 3 m-ce przed złożeniem wniosku o kredyt),
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
 • dokumenty finansowe (PIT, CIT, bilans, rachunek wyników),
 • sprawozdanie GUS
 • oświadczenie współmałżonków o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie kredytu, ewentualnie postanowienie sądu lub akt notarialny o rozdzielności majątkowej współmałżonków,
 • umowa spółki cywilnej, potwierdzona przez właściwy urząd skarbowy,
 • zgłoszenie do opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT,
 • w przypadku rolników indywidualnych i innych producentów rolnych wymagany jest nakaz płatniczy bądż umowy dzierżawy gruntów.


Dokumenty uzupełniające:

 • zaświadczenie z US i ZUS o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie (ważność 1 miesiąc)
 • koncesje i zezwolenia, o ile są wymagane dla prowadzonej działalności,
 • dokumenty z innych banków o posiadaniu rachunków bankowych oraz wielkości obrotów,
 • opinie bankowe o stanie zadłużenia.

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Prowizja przygotowawcza:

2% przy okresie kredytowania do 3 lat,

3 % przy okresie kredytowania pow. 3 lat.

Prowizja rekompensacyjna

2,0% spłaconej kwoty