Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych

Gwarancja FG POIR Biznesmax

Fundusz Gwarancyjny Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój to kolejny instrument opracowany w ramach programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Celem projektu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie potencjału innowacyjności w sektorze MŚP.

Instrumentem w ramach projektu jest gwarancja spłaty kredytu w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR) - Biznesmax, połączony z dopłatą do oprocentowania. 

 

  

Filmowe case study Europejskiego Banku Inwestycyjnego fi-compas, prezentujące inwestycję Klienta ESBANKU Banku Spółdzielczego - firmy Interjarek z Gołuchowa - jako przykład udanej współpracy lokalnego przedsiębiorcy z bankiem oferującym kredyty z gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Inwestycję w Gołuchowie – jako jedną z trzech w Polsce – 28 września 2022 r. z ekipą filmową odwiedzili przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu. To organ Unii Europejskiej, który udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele UE. W Polsce dystrybutorem wsparcia EBI jest BGK, z którym współpracuje Spółdzielcza Grupa Bankowa, a za pośrednictwem SGB-Banku SA – ESBANK Bank Spółdzielczy. Udzielony przez bank z siedzibą w Radomsku kredyt z bezpłatnymi gwarancjami spłaty BIZNESMAX oraz szansą na otrzymania dopłaty do oprocentowania stał się kluczem do wybrania firmy Interjarek i ESBANKU Banku Spółdzielczego na bohaterów filmu promującego efekty działań EBI wśród członków wspólnoty. 

Wizyta w firmie Interjarek w Gołuchowie, której prezesem i założycielem jest Pan Jarosław Nowak. 

Wywiad z Iwoną Śnieturą-Sobczak, Dyrektor Oddziału w Wieluniu, bezpośrednio obsługującego firmę Interjarek. 

Case study na stronach Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

 Filmy opublikwane za zgodą EBI. 

Gwarancją w ramach FG POIR może być objęty kredyt nieodnawialny w złotych udzielony przez bank kredytujący.

Wysokość gwarancji

do 80% kwoty kredytu

Maksymalna kwota gwarancji

2,5 mln euro

Maksymalny okres obowiązywania gwarancji

do 20 lat (*z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających

z przepisów dotyczących pomocy publicznej)

Prowizja za gwarancję

0 zł

Forma zabezpieczenia dla gwarancji

weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Forma pomocy publicznej

pomoc de minimis albo regionalna pomoc publiczna

 

Dla kredytu objętego gwarancją udzieloną od dnia 1 stycznia 2022 r. stawka roczna dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu w pierwszym roku kredytowania objętym dopłatą wynosi 8 %. W drugim i trzecim roku kredytowania stawka roczna dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu wynosi 4 %.

Kredyt w kwocie zabezpieczonej gwarancją nie może być przeznaczony na finansowanie kosztów kwalifikowalnych, na które kredytobiorca uzyskał wsparcie bądź ubiega się o przyznanie innego wsparcia finansowego pochodzącego ze środków UE.

WAŻNE: W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, aktualnie obowiązują szczególne zasady realizacji wsparcia dla kredytobiorców korzystających z Gwarancji FG POIR (BIZNESMAX). Szczegóły na stronie Grupy SGB TUTAJ.

 

Główne korzyści dla Kredytobiorcy wynikające zastosowania gwarnacji POIR jako zabezpieczenia kredytu:

 • obniżenie do 50% wysokości prowizji przygotowawczej,
 • finansowanie działalności innowacyjnej w firmie,
 • łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna,
 • bezkosztowe korzystanie z gwarancji zabezpieczającej do 80% kapitału kredytu,
 • korzyść wynikająca z przyjęcia gwarancji jest przenoszona na kredytobiorcę (lepsze warunki kredytowania dla przedsiębiorcy w odniesieniu do standardowej oferty),
 • możliwe finansowanie także tych projektów inwestycyjnych, które nie będą dotyczyć wdrożenia wyników prac B+R,
 • finansowanie kosztów towarzyszących (do 20% sumy kosztów kwalifikowanych projektu) oraz kapitału obrotowego, jako uzupełnienie realizowanej inwestycji (do 50% sumy kosztów kwalifikowanych projektu),
 • finansowanie kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku (do 10% sumy kosztów kwalifikowanych projektu).

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, do 31 grudnia 2023 r. istnieje możliwość obejmowania gwarancją stanowiącą pomoc de minimis kredytu płynnościowego na czas pandemii COVID-19 tj. kredytu odnawialnego (także w rachunku bieżącym) na okres nie dłuższy niż 39 miesięcy oraz nieodnawialnego niezwiązanego z inwestycją na zapewnienie płynności finansowej firmom innowacyjnym i efektywnym ekologicznie. 

 

Gwarancją w ramach FG POIR może zostać objęty nowy kredyt, przeznaczony na sfinansowanie:

 • kosztów kwalifikowalnych projektu ponoszonych przez przedsiębiorcę spełniającego co najmniej 1 z 17 kryteriów podmiotowych – wariant 1 w związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, do 31 grudnia 2023 r. w ramach podmiotowej ścieżki oceny wprowadza się dodatkowe kryterium tj. „w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowałem/zrealizowaliśmy inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym”,

albo

 • kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym – wariant 2 w związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, w odniesieniu do kredytów udzielonych w okresie do 31 grudnia 2023 r. zabezpieczonych gwarancją BIZNESMAX w ramach pomocy de minimis rezygnuje się z katalogu kosztów kwalifikowalnych i obowiązku przedkładania przez Kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego.

Kredyt w kwocie zabezpieczonej gwarancją nie może być przeznaczony na finansowanie kosztów kwalifikowalnych, na które kredytobiorca uzyskał wsparcie bądź ubiega się o przyznanie innego wsparcia finansowego pochodzącego ze środków UE.

Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR

 

PODMIOTOWA ŚCIEŻKA OCENY

Gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR może być objęty kredyt udzielony Kredytobiorcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku Kredytującym, na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego w przypadku gwarancji stanowiącej regionalną pomoc inwestycyjną, a w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis na sfinansowanie celu kredytu (1) lub na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (2), jeżeli Kredytobiorca spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji;
2) będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną;
3) posiada status centrum badawczo-rozwojowego;
4) posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy,
w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu;
5) jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego;
6) jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego;
7) środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizacje projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, w tym w postaci wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac badawczo – rozwojowych (B+R) i w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu planuje osiągnąć wzrost przychodów o 30%;
8) w ciągu ostatnich 7 lat pozyskał inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” finansującego działalność innowacyjną;
9) w ciągu ostatnich 5 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;
10) w ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotował w tym czasie wzrost przychodów o 30%;
11) w ciągu ostatnich 5 lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu lub brał udział w programie akceleracyjnym;
12) w ciągu ostatnich 7 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie prac B+R lub innowacji;
13) w ciągu ostatnich 7 lat ubiegając się o dofinansowanie w ramach programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie prac B+R lub innowacji, spełnił kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej;
14) w ciągu ostatnich 7 lat został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności;
15) w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 10% rocznie;
16) w ciągu ostatnich 3 lat został biorcą lub dawcą technologii za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii;
17) w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowałem/zrealizowaliśmy inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym.

(1) Dotyczy kredytu inwestycyjnego oraz nieodnawialnego obrotowego
(2) Dotyczy kredytu płynnościowego na czas pandemii COVID-19

 

PRZEDMIOTOWA ŚCIEŻKA OCENY

Gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR może być również objęty kredyt udzielony Kredytobiorcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku Kredytującym na realizację własnego lub zleconego Kredytobiorcy przez podmiot trzeci (dalej „zlecający”) projektu inwestycyjnego o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym zawartym w jednej z poniższych kategorii:
1) gospodarka obiegu zamkniętego, w tym:
- zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego – w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu,
- technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji,
- technologie ograniczające zużycie wody w procesach produkcyjnych(w wartościach
bezwzględnych lub na jednostkę produktu) lub systemy zamkniętych obiegów wody,
- infrastruktura do selektywnej zbiórki odpadów,
- instalacje do recyklingu odpadów;
2) elektromobilność (pełen zakres pojazdów, z uwzględnieniem jednośladów i komunikacji zbiorowej oraz produkcja komponentów typowych dla pojazdów elektrycznych);
3) odnawialne źródła energii;
4) magazynowanie energii;
5) instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych;
6) technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych;
7) technologie służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub energii cieplnej (w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu);
8) termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych;
9) inwestycje w kogeneracje;
10) rozwój sieci ciepłowniczych.