Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych

Gwarancja FG POIR

Fundusz Gwarancyjny Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój to kolejny instrument opracowany w ramach programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Ma on na celu wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP oraz zwiększenie potencjału innowacyjności w sektorze MŚP.

  

WAŻNE: W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, aktualnie obowiązują szczególne zasady realizacji wsparcia dla kredytobiorców korzystających z Gwarancji FG POIR (BIZNESMAX). Szczegóły TUTAJ.

Gwarancją w ramach FG POIR może być objęty kredyt nieodnawialny w złotych udzielony przez bank kredytujący.

Wysokość gwarancji

do 80% kwoty kredytu

Maksymalna kwota gwarancji

2,5 mln euro

Maksymalny okres obowiązywania gwarancji

do 20 lat (*z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających

z przepisów dotyczących pomocy publicznej)

Prowizja za gwarancję

0 zł

Forma zabezpieczenia dla gwarancji

weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Forma pomocy publicznej

pomoc de minimis albo regionalna pomoc publiczna

 

Kredyt w kwocie zabezpieczonej gwarancją nie może być przeznaczony na finansowanie kosztów kwalifikowalnych, na które kredytobiorca uzyskał wsparcie bądź ubiega się o przyznanie innego wsparcia finansowego pochodzącego ze środków UE.
 

Główne korzyści dla Kredytobiorcy wynikające zastosowania gwarnacji POIR jako zabezpieczenia kredytu:

 • obniżenie do 50% wysokości prowizji przygotowawczej,
 • finansowanie działalności innowacyjnej w firmie,
 • łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna,
 • bezkosztowe korzystanie z gwarancji zabezpieczającej do 80% kapitału kredytu,
 • korzyść wynikająca z przyjęcia gwarancji jest przenoszona na kredytobiorcę (lepsze warunki kredytowania dla przedsiębiorcy w odniesieniu do standardowej oferty),
 • możliwe finansowanie także tych projektów inwestycyjnych, które nie będą dotyczyć wdrożenia wyników prac B+R,
 • finansowanie kosztów towarzyszących (do 20% sumy kosztów kwalifikowanych projektu) oraz kapitału obrotowego, jako uzupełnienie realizowanej inwestycji (do 30% sumy kosztów kwalifikowanych projektu),
 • finansowanie kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku (do 10% sumy kosztów kwalifikowanych projektu).

Gwarancją w ramach FG POIR może zostać objęty nowy kredyt, przeznaczony na sfinansowanie:

 • kosztów kwalifikowalnych projektu polegającego na wdrożeniu innowacji będącej wynikiem własnych lub nabytych prac badawczo-rozwojowych (B+R)

lub

 • kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego, ponoszonych przez przedsiębiorcę spełniającego, co najmniej 1 z 15 kryteriów podmiotowych innowacyjności:
 1. zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji;
 2. będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną;
 3. posiada status centrum badawczo-rozwojowego;
 4. posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy,
  w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę
  w wymiarze pełnego etatu;
 5. jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego;
 6. jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego;
 7. środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizacje projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu i w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu planuje osiągnąć wzrost przychodów o 30%;
 8. w ciągu ostatnich 5 lat pozyskał inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” finansującego działalność innowacyjną;
 9. w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady
  o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;
 10. w ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotował w tym czasie wzrost przychodów o 30%;
 11. w ciągu ostatnich 3 lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu;
 12. w ciągu ostatnich 5 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania B+R lub innowacji;
 13. w ciągu ostatnich 5 lat ubiegając się o dofinasowanie w ramach programów wspierania wdrożeń wyników prac B+R lub innowacji, spełnił kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej;
 14. w ciągu ostatnich 5 lat został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności;
 15. w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 15% rocznie.