Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
Baner

Kredyt Gotówkowy

Taaaaaakie możliwości!
Remont, zmiana samochodu, zakup nowego sprzętu RTV lub AGD a może wymarzony wyjazd. Wszystkie te pomysły zrealizujesz z kredytem gotówkowym w ESBANKU Banku Spółdzielczym!

złóż wniosek kontaktowy

Kwota w złotych

Rodzaj oprocentowania

Oprocentowanie kredytu z/bez ubezpieczenia

Prowizja kredytu z ubezpieczeniem

Prowizja kredytu bez ubezpieczenia

dowolna kwota

stałe*/ zmienne

8,99%

0%

5%

* Oprocentowanie stałe dostępne jest jedynie dla kredytu gotówkowego udzielanego na okres do 36 miesięcy.

 

Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla kredytu gotówkowego w ESBANKU Banku Spółdzielczym:
1) kwota udzielonego kredytu 16 250,00 zł, 2) całkowita kwota kredytu 16 250,00 zł (przyjęto założenie, iż prowizja i koszt ubezpieczenia kredytu finansowane są ze środków własnych Kredytobiorcy), 3) okres kredytowania 30 miesiący, 4) roczne zmienne oprocentowanie nominalne 8,99%, 5) Całkowity koszt kredytu wynosi 2.332,04 zł, w którego skład wchodzą: odsetki od kredytu 1.888,04 zł, prowizja za udzielenie kredytu 0% kwoty udzielonego kredytu 0,00 zł, koszt usług dodatkowych, w których skład wchodzi ubezpieczenia Kredytobiorcy na życie 444,00 zł, 6) pierwsza najwyższa rata przy ratach malejących wynosi 661,60 zł. 7) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,84%, 8) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 18 582,04 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 03.07.2023 roku.

 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • brak prowizji przy kredycie z ubezpieczeniem Kredytobiorcy,
 • niska prowizja przy kredycie bez ubezpieczenia,
 • niskie koszty całkowite.

Kto może uzyskać Kredyt?

 • osoba fizyczna, która posiada zdolność kredytową, obywatelstwo polskie (lub kartę stałego pobytu na terenie RP), pełną zdolność do czynności prawnych oraz udokumentowane i stałe źródło dochodów.
 • osoba zatrudniona na umowę o pracę, osoba prowadząca działalność gospodarczą, emeryt lub rencista, rolnik, a także osoba wykonująca wolny zawód.

Okres kredytowania

 • maksymalnie 7 lat

Kwota kredytu

 • 1.000 zł - 80.000 zł
 • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od Twoich dochodów i zdolności kredytowej

w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie uwzględniające wysokość średniego wynagrodzenia netto z ostatnich 3 miesięcy
   

w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie uwzględniające wysokość średniego wynagrodzenia netto z ostatnich 3 miesięcy z tym, że okres kredytowania musi być krótszy od okresu zatrudnienia o co najmniej 3 miesiące
   

w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • decyzja o nadaniu numeru NIP,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o stanie zobowiązań podatkowych,
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami na rzecz ZUS,
 • dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody za okres 12 ostatnich miesięcy (np. kopię książki przychodów i rozchodów oraz oryginał do wglądu; zestawienie uzyskiwanych dochodów sporządzone przez księgową, odpowiedni PIT),


w przypadku emerytów i rencistów, osób otrzymujących zasiłek przedemerytalny lub inne świadczenie z ubezpieczenia społecznego:

 • kopia decyzji organu przyznającego emeryturę, rentę lub inne świadczenie z ubezpieczenia społecznego,
 • odcinek emerytury, renty lub innego świadczenia z ubezpieczenia społecznego za ostatni miesiąc lub wyciągiem z ROR potwierdzającym wpływ na rachunek


w przypadku rolników:

 • nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego,
 • zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu z opłacaniem składek,
 • pisemne oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów za okres co najmniej 3 miesięcy (po opodatkowaniu, gdy rolnik płaci podatek dochodowy np.: z działów specjalnych produkcji rolnej),


w przypadku osób wykonujących wolny zawód:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w płaceniu zobowiązań podatkowych,
 • dokument poświadczający wykonywanie wolnego zawodu,
 • oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości dochodów netto w poprzednim roku,
 • potwierdzenie Urzędu Skarbowego o złożeniu zeznania podatkowego za okres ostatniego roku.