Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
Kredyt EKO

Kredyt EKO!

Zrealizuj swoje plany z kredytem EKO!

złóż wniosek kontaktowy

 • Prowizja – 3%.
 • Prowizja – 2% dla Klientów posiadających w ESBANKU Banku Spółdzielczym rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.
 • Atrakcyjne oprocentowanie.
 • Maksymalna kwota kredytu – 50.000 zł.

Kredyt może zostać przeznaczony między innymi na:

 1. zakup instalacji fotowoltaicznych;
 2. zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 3. zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
 4. pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
 5. przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
 6. zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
 7. zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
 8. zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 9. pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;
 10. zakup sprzętu AGD A+++;
 11. zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;
 12. własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub (jednocześnie ze wskazanymi powyżej).
 • Oprocentowanie zmienne – WIBOR 6M + 1,15% (aktualnie 7,00%).
 • W przypadku niedostarczenia dokumentów rozliczających 60% kwoty kredytu w okresie 6 miesięcy od daty jego uruchomienia, oprocentowanie standardowe dla kredytów gotówkowych.

 

Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla kredytu gotówkowego w ESBANKU Banku Spółdzielczym:
1) kwota udzielonego kredytu 36 750,00 zł, 2) całkowita kwota kredytu 36 750,00 zł (przyjęto założenie, iż prowizja i koszt ubezpieczenia kredytu finansowane są ze środków własnych Kredytobiorcy), 3) okres kredytowania 60 miesięcy, 4) roczne zmienne oprocentowanie nominalne 7,00%, 5) Całkowity koszt kredytu wynosi 9.577,73 zł, w którego skład wchodzą: odsetki od kredytu 6.468,23 zł, prowizja za udzielenie kredytu 3,00% kwoty udzielonego kredytu 1.102,50 zł, koszt usług dodatkowych, w których skład wchodzi ubezpieczenia Kredytobiorcy na życie 2.007,00 zł, 6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,60%, 7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 46.327,73 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 11.04.2024 roku.

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie uwzględniające wysokość średniego wynagrodzenia netto z ostatnich 3 miesięcy
   

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie uwzględniające wysokość średniego wynagrodzenia netto z ostatnich 3 miesięcy z tym, że okres kredytowania musi być krótszy od okresu zatrudnienia o co najmniej 3 miesiące.
   

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • decyzja o nadaniu numeru NIP,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o stanie zobowiązań podatkowych,
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami na rzecz ZUS,
 • dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody za okres 12 ostatnich miesięcy (np. kopię książki przychodów i rozchodów oraz oryginał do wglądu; zestawienie uzyskiwanych dochodów sporządzone przez księgową, odpowiedni PIT).


W przypadku emerytów i rencistów, osób otrzymujących zasiłek przedemerytalny lub inne świadczenie z ubezpieczenia społecznego:

 • kopia decyzji organu przyznającego emeryturę, rentę lub inne świadczenie z ubezpieczenia społecznego,
 • odcinek emerytury, renty lub innego świadczenia z ubezpieczenia społecznego za ostatni miesiąc lub wyciągiem z ROR potwierdzającym wpływ na rachunek.


W przypadku rolników:

 • nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego,
 • zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu z opłacaniem składek,
 • pisemne oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów za okres co najmniej 3 miesięcy (po opodatkowaniu, gdy rolnik płaci podatek dochodowy np.: z działów specjalnych produkcji rolnej).


W przypadku osób wykonujących wolny zawód:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w płaceniu zobowiązań podatkowych,
 • dokument poświadczający wykonywanie wolnego zawodu,
 • oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości dochodów netto w poprzednim roku,
 • potwierdzenie Urzędu Skarbowego o złożeniu zeznania podatkowego za okres ostatniego roku. 

 

Dokumenty: