Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
Kredyt Odnawialny

Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt odnawialny w ROR zwany jest też limitem kredytowym w ROR. Jest to najlepszy sposób na bieżące potrzeby. Wystarczy, że posiadasz regularne dochody i konto w ESBANKU Banku Spółdzielczym.

złóż wniosek kontaktowy

 • maksymalny limit kredytu to 6-krotność Twoich dochodów,
 • odsetki naliczane są jedynie od wykorzystanej kwoty,
 • każdy wpływ na konto odnawia dostępny limit,

Kto może uzyskać kredyt?

 • posiadacz ROR w Banku przez okres co najmniej 3 miesięcy (do tego okresu może być wliczony również okres posiadania rachunku w innym banku. Wówczas posiadacz ROR winien dostarczyć historię rachunku z poprzedniego banku w którym ten rachunek posiadał)
 • przekazuje na ROR miesięczne dochody z tytułu zatrudnienia, emerytury, renty lub inne,
 • posiada udokumentowane źródło dochodów,
 • nie spowodował salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy.


Okres kredytowania

 • Maksymalnie 5 lat.
 • Po okresie 12 miesięcy następuje odnowienie kredytu na kolejne 12 miesięcy i tę samą kwotę, bez konieczności dokonywania spłaty kredytu, składania wniosku, podpisywania aneksu.


Kwota kredytu

Max. 80 000,00 zł i uzależniona jest od wysokości wpływów na ROR, przy czym nie może być wyższa niż:

 • 6-krotność średnich miesięcznych wpływów na ROR z ostatnich 3 miesięcy.


Oprocentowanie

 • Zmienna stopa procentowa - 18,50 %

Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla Kredytu odnawialnego w ROR w ESBANKU Banku Spółdzielczym:

1) kwota udzielonego kredytu 4.830,00 zł, 2) całkowita kwota kredytu 4.830,00 zł (prowizja  płatna gotówką w kasie Banku lub przelewem z ROR kredytobiorcy), 3)    okres kredytowania 60 miesięcy, 4) roczne zmienne oprocentowanie nominalne 18,50%, 5) całkowity koszt kredytu wynosi 5.252,43 zł, , w którego skład wchodzą: a) odsetki od kredytu 4.470,16 zł, b)    prowizja za udzielenie kredytu 1,50% min. 50,00 zł kwoty udzielonego kredytu 72,45 zł, c) prowizja za odnowienie linii kredytowej na kolejny rok 1,50% odnawianej kwoty kredytu 72,45 zł x 4 = 289,80 zł, d)    koszty usług dodatkowych 420,00 zł, w których skład wchodzą: koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty wydania i użytkowania kart płatniczych 420,00 zł, e)    pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, 6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 36,35%, 7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 10.082,43 zł.

Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 02.07.2024 roku.

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Prowizja od udzielenia kredytu odnawialnego

1,5%, min. 50 zł, max. 200 zł

Prowizja za podwyższenie limitu

1,5%, min. 50 zł, max. 200 zł

Prowizja za obniżenie limitu kredytu odnawialnego

Bez opłat

Prowizja za odnowienie limitu kredytu odnawialnego

1,5%, min. 50 zł, max. 200 zł

w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia netto z ostatnich 3 miesięcy,


w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o stanie zobowiązań podatkowych,
 • zaświadczenie o nie zaleganiu ze zobowiązaniami na rzecz ZUS,
 • dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody,


w przypadku emerytów i rencistów

 • odcinek emerytury lub renty za ostatni miesiąc lub kopie decyzji organu przyznającego emeryturę lub rentę,


w przypadku rolników:

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego,
 • zaświadczenie z KRUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek,
 • pisemne oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów za okres co najmniej 3 miesięcy,


- inne dokumenty określone przez Bank, niezbędne do udzielenia danego rodzaju kredytu.