Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych

USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE 2024

Od 15 maja 2024 r. możesz ponownie zawiesić spłatę kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”. Wniosek złożysz w ESBANKU Banku Spółdzielczym. 

 

Na mocy zmienionej ustawy z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”), przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty Twojego kredytu hipotecznego

 

JEŚLI

 

 1. masz w naszym banku kredyt udzielony w walucie polskiej, w kwocie nie wyższej niż 1.200.000 PLN (uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż PLN),
 2. Twoja umowa była zawarta przed 1 lipca 2022 r.,
 3. wraz z wnioskiem złożysz oświadczenia, że:
 • zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia Twoich własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD, tj. stosunku Twoich wydatków, związanych z obsługą miesięcznej raty kredytu podlegającego zawieszeniu, do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego, ustalona za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przekracza 30% (poniżej znajdziesz materiały, które pomogą Ci w wyliczeniu tego wskaźnika) albo
 • na dzień złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (przez które rozumie się także dzieci, nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą, dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą lub które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka):

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,

- w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,

- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci mających orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

WÓWCZAS:

 

 • od dnia wpływu Twojego wniosku, w okresie zawieszenia spłaty kredytu nie będziemy pobierać płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji z niej wynikających, z wyjątkiem powiązanych opłat z tytułu ubezpieczeń,
 • w ciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformujemy Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty kredytu wyślemy do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierzemy żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
 • przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, jaki powstał w wyniku tego zawieszenia.

 

INFORMACJE O WNIOSKU

 

 1. Wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia Twoich własnych potrzeb mieszkaniowych, gdy średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD ustalona za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przekracza 30% lub gdy masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci spełniające warunki, które opisaliśmy wyżej, wraz z wnioskiem musisz złożyć wymagane oświadczenia w tym zakresie – są one składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 2. Jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie – wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych  współkredytobiorców, w takim przypadku oświadczenia wymagane przez bank składa ten z Was, który spełnia te warunki.
 3. Wniosek możesz złożyć elektronicznie (wyślij skan lub zdjęcie wniosku na e-mail: wakacjekredytowe@esbank.pl lub na adres skrzynki do doręczeń elektronicznych banku lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale / centrali).
 4. Na jednym wniosku możesz starać się o zawieszenie spłaty kredytu na kilka okresów, a początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do banku wniosku, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 czerwca 2024 r.
 5. Maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty Twojego kredytu, wynosi:
 • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 czerwca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 r.,
 • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 września 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.
 1. Zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku.
 2. Zawieszenie spłaty kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz terminu spłaty kredytu, przewidzianych w Twojej umowie, o zastosowany okres zawieszenia spłaty  kredytu (bez konieczności aneksowania umowy).
 3. W każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku.
 4. Jeśli wcześniej – na wniosek kredytobiorcy – Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu na mocy prawa z dniem doręczenia do banku wniosku o zawieszenie spłaty kredytu na podstawie Ustawy.
 5. Jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (na podstawie ustawy z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej), złożenie wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania takiego wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu; wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty kredytu (po wakacjach kredytowych).

 

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

 

POBIERZ WNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO WRAZ Z OŚWIADCZENIEM DOT. ZAWARCIA UMOWY O KREDYT W CELU ZASKOPOJENIA WŁASNYCH POTRZEB MIESZKANIOWYCH [PDF]

 

 

POBIERZ PORADNIK DLA KLIENTA (JAK WYLICZYĆ RdD) [PDF]

 

Wniosek (rekomendujemy formularz udostępniony przez Bank) możesz złożyć:

 

 

 1. pisemnie – osobiście w Sekretariacie lub placówce Banku lub przesyłką pocztową/kurierską na adres Banku DANE ADRESOWE BANKU POD TYM LINKIEM
 2. elektronicznie:
 • wysyłając skan lub zdjęcie WNIOSKU na adres e-mail wakacjekredytowe@esbank.pl
 • WKRÓTCE składając E-wniosek SGB24 (aktualnie funkcjonalność niedostępna)

 

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami DANE TELEADRESOWE BANKU POD TYM LINKIEM