Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Kredyt solarny

Kredyt solarny

Chcesz ZYSKać niższe rachunki za ogrzewanie oraz większy komfort z użytkowania domu? Zainstaluj KOLEKTORY SŁONECZNE korzystając z kredytu solarnego oferowanego przez ESBANK Bank Spółdzielczy. 45% dofinansowania na inwestycję otrzymasz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

złóż wniosek kontaktowy

 • dotacja w wysokości do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • możliwość obniżenia kosztów za ogrzewanie ciepłej wody użytkowej,
 • okres kredytowania do 5 lat dla osób fizycznych i do 7 lat dla wspólnot mieszkaniowych,
 • atrakcyjne oprocentowanie.
 • niższa o 1% prowizja od udzielenia kredytu dla Klientów posiadających ROR od co najmniej 3 miesięcy z regularnymi stałymi wpływami z tytułu wynagrodzenia, renty lub emerytury

Ciepło za darmo
Kolektory pobierają energię z promieniowania słonecznego, a następnie przekazują ją do instalacji przygotowującej ciepłą wodę użytkową. W całym roku taka solarna instalacja zapewnia od 50 % do 80 % zapotrzebowania na ciepłą wodę. To Twój czysty ZYSK, znacząco obniżający koszty ogrzewania.

45 % dofinansowania!
Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych jest częściowo refinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki temu możesz otrzymać dotację w wysokości 45 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Kto może uzyskać kredyt?

 • osoba fizyczna posiadająca prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym,
 • wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory na własnych budynkach wielorodzinnych.


Okres kredytowania

 • maksymalnie do 5 lat dla osób fizycznych,
 • maksymalnie do 7 lat dla wspólnot mieszkaniowych.


Oprocentowanie

 • WIBOR 3M+ marża Banku 5,41% - dla osób fizycznych
 • WIBOR 3M+ marża Banku 4,00% - dla wspólnot mieszkaniowych


Przeznaczenie

 • zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

 

Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ESBANKU Banku Spółdzielczym:
1) okres kredytowania = 36 miesięcy, 2) oprocentowanie kredytu = 8,38%, 3) RRSO = 12,74%, 4) całkowita kwota kredytu = 14.580,00 zł, 5) wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki, opłaty, prowizje i marże) = 2.610,70 zł, 6) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu = 17.190,70 zł, 7) rata kredytu 508,67zł

Dotacja jest udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jest ona przeznaczona na częściową części kapitału kredytu na zakup i montaż kolektora słonecznego, udzielonego przez Bank.

Wysokość dotacji wynosi 45 % kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany Przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 250 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego.

Wydatki kwalifikowane:

 • koszt projektu budowlano-wykonawczego,
 • koszt zakupu nowych instalacji kolektorów słonecznych,
 • koszt zakupu ciepłomierza,
 • koszt montażu,
 • podatek VAT od towarów i usług.

Kredytobiorca ubiegający się o Kredyt składa w Banku:

1) Wniosek o kredyt wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Bank dla określonych podmiotów, ubiegających się o Kredyt oraz

2) Wniosek o Dotację łącznie z odpowiednimi załącznikami:

a) jeśli dla wykonania inwestycji wymagane jest pozwolenie na budowę:

- z projektem budowlano-wykonawczym rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzony lub zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania,

- kosztorysem przedsięwzięcia sporządzonym lub zatwierdzonym przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania

- kopią prawomocnego pozwolenia na budowę (Kredytobiorca zobowiązany jest przedstawić w Banku oryginał pozwolenia na budowę);

b) jeśli dla wykonania inwestycji nie jest wymagane pozwolenie na budowę:

- z projektem instalacji kolektora wraz z instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej, zawierający w szczególności schemat instalacji i opis techniczny, dane dotyczące sprawności i skuteczności instalacji wraz z kosztorysem, sporządzonym lub zatwierdzonym przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania oraz

- kopią zgłoszenia wraz z potwierdzoną datą wpływu do właściwego organu oraz oświadczenie, iż organ ten, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, nie wniósł sprzeciwu - jeśli do realizacji inwestycji jest wymagane zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych (jeśli wymaga tego Starostwo właściwe dla adresu zamieszkania Beneficjenta) lub

- z oświadczeniem, iż do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych - w pozostałych przypadkach,

c) dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszczeń (jeśli dotyczy),

d) zgodę pozostałych współwłaścicieli budynku na montaż instalacji kolektora słonecznego oraz na umożliwienie dokonania kontroli realizacji i trwałości przedsięwzięcia (jeśli dotyczy),

e) dokumenty potwierdzające prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie, dla którego mają być zainstalowane kolektory słoneczne.

3) Dokumenty dotyczące kolektora słonecznego:

– certyfikat zgodności z normą PN – EN 12975-1: „Słoneczne systemy grzewcze i ich

elementy – kolektory słoneczne – Część 1: Wymagania ogólne” wydany przez

akredytowaną jednostkę certyfikującą, którego integralną częścią powinno być

sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych zgodnie z normą PN EN – 12975-2, wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze lub

– europejski certyfikat na znak „SOLAR KEYMARK” nadany przez jednostkę certyfikującą, data potwierdzenia zgodności kolektora słonecznego z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia Wniosku o kredyt.

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Prowizja przygotowawcza

5%

Prowizja przygotowawcza dla Klientów posiadających ROR, spełniających następujące warunki:

- od dnia otwarcia rachunku upłynęły co najmniej 3 miesiące lub od dnia otwarcia rachunku minął okres nie krótszy niż 1 miesiąc i Wnioskodawca przedstawi trzymiesięczną historię rachunku z banku, w którym dotychczas był prowadzony rachunek w celu potwierdzenia wpływów,

- na ROR przekazywane są systematyczne wpływy środków pieniężnych z tytułu wynagrodzenia, renty, emerytury itp.

- w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o pożyczkę Wnioskodawca nie spowodował salda debetowego.

4%