Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych

USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE 2022-2023

Od dnia 1 sierpnia 2022 r. możliwe jest zawieszenie spłat rat kredytu hipotecznego i skorzystanie z tzw. „ustawowych wakacji kredytowych”. Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się w piątek 29 lipca 2022 r. 

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z TZW. USTAWOWYCH WAKACJI KREDYTOWYCH?

 

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

 • masz w naszym banku kredyt udzielony w walucie polskiej (uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż PLN),
 • Twoja umowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty (czyli nie kończy się w przed 31.12.2022 r.),
 • wraz z wnioskiem złożysz oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

 

NA CZYM POLEGAJĄ TZW. "USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE"?

 

Jeśli przysługuje ci uprawnienie do zawieszenia rat kredytu hipotecznego, wówczas Bank:

 • od dnia wpływu Twojego wniosku do Banku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu, nie będzie pobierać płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji wynikających z umowy, z wyjątkiem powiązanych z nią opłat z tytułu ubezpieczeń,
 • w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformuje Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu - na adres mailowy, wskazany we wniosku lub tradycyjnym listem, zgodnie z Twoją dyspozycją,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyśle do Ciebie zaktualizowany harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierze żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
 • przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, powstałym w wyniku tego zawieszenia.

 

INFORMACJE DOT. WNIOSKU O  TZW. "USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE"

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy; konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem oświadczenia, że dotyczy on umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
 • jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie, wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców - w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych składa ten z Was, który spełnia ten warunek,
 • na jednym wniosku możesz starać się o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu, a początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do Banku wniosku, nie wcześniej jednak niż 1 sierpnia 2022 r.,
 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, wynosi:
 • 2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.,
 • 2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.,
 • 1 miesiąc (po 1 racie) – w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.,

 • zawieszenie spłaty kredytu dotyczy rat przyszłych, nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku (czyli takich, których termin upłynął przed dniem złożeniem wniosku),
 • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności  aneksowania umowy),
 • w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
 • jeśli wcześniej na wniosek kredytobiorcy, Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w ww. Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia do Banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,
 • jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania ww. wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu, wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

 

POBIERZ WNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO WRAZ Z OŚWIADCZENIEM DOT. ZAWARCIA UMOWY O KREDYT W CELU ZASKOPOJENIA WŁASNYCH POTRZEB MIESZKANIOWYCH [PDF]

 

Wniosek (rekomendujemy formularz udostępniony przez Bank) możesz złożyć:

 

 1. pisemnie – osobiście w Sekretariacie lub placówce Banku lub przesyłką pocztową/kurierską na adres Banku DANE ADRESOWE BANKU POD TYM LINKIEM
 2. elektronicznie:
 • wysyłając skan lub zdjęcie WNIOSKU na adres e-mail wakacjekredytowe@esbank.pl
 • składając E-wniosek "Obsługa moich kredytów - Wakacje kredytowe" w bankowości internetowej SGB24:

 

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami DANE TELEADRESOWE BANKU POD TYM LINKIEM