Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy

Myślisz o zakupie mieszkania lub budowie domu? Skorzystaj z kredytu mieszkaniowego!

Kredyt mieszkaniowy to jeden z najtańszych i najszybszych sposobów na zakup własnego mieszkania, na budowę własnego domu lub na spłatę kredytu zaciągniętego w innym banku na taki właśnie cel. 

złóż wniosek kontaktowy

 • Prowizja - 0 %.
 • Niższa marża dla Klientów ESBANKU Banku Spółdzielczego.
 • Brak dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem kredytu.
 • Krótki okres oczekiwania na decyzję o przyznaniu kredytu.
 • Okres kredytowania - do 30 lat.
 • Raty równe (annuitetowe) lub malejące (malejące saldo).

Kto może uzyskać kredyt?

 • Osoba posiadająca zdolność kredytową do spłaty zaciągniętego długu, obywatelstwo polskie, stałe źródło dochodów, uregulowany stosunek do służby wojskowej.


Na co można przeznaczyć kredyt?

 • zakup, budowa, nadbudowa domu czy lokalu mieszkalnego przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub dom jednorodzinny z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeby mieszkaniowych Kredytobiorcy.
 • remont domu albo lokalu (z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania)
 • nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego,
 • inne cele związane z zaspokajaniem własnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy, w szczególności na pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego, spłatę kredytu mieszkaniowego.


Okres kredytowania

 • Maksymalnie 30 lat


Wkład własny

 • Wymagane min. 20 % wkładu własnego 

Oprocentowanie

 • zmienne,
 • oparte o stawkę WIBOR 3M+ stała marża Banku

 

Stopa procentowa uzależniona jest od przeznaczenia kredytu i wynosi odpowiednio:

1) W przypadku remontu domu lub lokalu, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania:

 • WIBOR 3M+ stała marża Banku w wysokości 5,25%
 • WIBOR 3M+ stała marża Banku w wysokości 4,75 % dla Klientów posiadających w Banku co najmniej 3 miesiące rachunek ROR, rachunek rozliczeniowy, depozyt, kredyt, rachunek oszczędnościowy KONKRET lub udział członkowski

2) W pozostałych przypadkach:

 • WIBOR 3M + stała marża Banku w wysokości 4,25% dla kredytów, przy których udział środków własnych Kredytobiorcy w finansowaniu inwestycji wynosi mniej niż 50% jej wartości;
 • WIBOR 3M + stała marża Banku w wysokości 4,00% dla kredytów, przy których udział środków własnych Kredytobiorcy w finansowaniu inwestycji jest równy bądź większy niż 50% jej wartości;
 • WIBOR 3M+ stała marża Banku w wysokości 3,50% dla Klientów posiadających w Banku co najmniej 3 miesiące rachunek ROR, rachunek rozliczeniowy, depozyt, kredyt, rachunek oszczędnościowy KONKRET lub udział członkowski, przy których udział środków własnych Kredytobiorcy w finansowaniu inwestycji wynosi mniej niż 50% jej wartości;
 • WIBOR 3M + stała marża Banku w wysokości 3,25% dla Klientów posiadających w Banku co najmniej 3 miesiące rachunek ROR, rachunek rozliczeniowy, depozyt, kredyt, rachunek oszczędnościowy KONKRET lub udział członkowski, przy których udział środków własnych Kredytobiorcy w finansowaniu inwestycji jest równy bądź większy niż 50% jej wartości.

 

Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla kredytu mieszkaniowego w ESBANKU Banku Spółdzielczym:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3,90% (stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna notowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek i marży Banku), całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 235.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 316.389,47 zł, oprocentowanie zmienne 3,74%, całkowity koszt kredytu 81.389,47 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 0,00 zł, odsetki 79.870,47 zł, usługi dodatkowe  1.519,00 zł, w którego skład wchodzi koszt prowadzenia ROR), 217 miesięcznych rat malejących ( to jest stałej raty kapitałowej i odsetki od kredytu naliczane będą miesięcznie według obowiązującej w danym okresie stopy procentowej, od kwoty zadłużenia z tytułu kredytu, począwszy od dnia wypłaty kredytu, do dnia poprzedzającego spłatę kredytu włącznie.  Dla potrzeb niniejszego przykładu przyjmuje się że rok obrachunkowy ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni).
Kalkulacja została dokonana na dzień 01.10.2020 roku na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg usługi dodatkowej – koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń  losowych nie został wliczony do RRSO.

Kredyt mieszkaniowy

 •  
 •  
 
 

Wyliczenia kalkulatora mają charakter szacunkowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Do wniosku o kredyt należy dołączyć:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości,
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego,
 • umowę przedwstępną w przypadku kupna lokalu, domu,
 • w przypadku budowy kosztorys, harmonogram prac, pozwolenie na budowę, projekt techniczny, umowę z inwestorem, wycenę nieruchomości dokonaną przez rzeczoznawcę,
 • dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów.

Zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego może być:

 • hipoteka na kredytowanej nieruchomości,
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej lokalu mieszkalnego od ognia i zdarzeń losowych,
 • inne zaakceptowane przez bank formy zgodnie z prawem cywilnym lub wekslowym.

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Prowizja przygotowawcza

0%

Wcześniejsza spłata kredytu – prowizja rekompensacyjna (dotyczy kredytów zabezpieczonych hipotecznie)

3% spłacanej kwoty

Sporządzenie na wniosek Klienta zmian w umowie kredytowej

0,2% kwoty kredytu, min. 50 zł