Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy Moje M

Myślisz o zakupie mieszkania lub budowie domu? Skorzystaj z kredytu mieszkaniowego!

Kredyt mieszkaniowy to jeden z najtańszych i najszybszych sposobów na zakup własnego mieszkania, na budowę własnego domu lub na spłatę kredytu zaciągniętego w innym banku na taki właśnie cel. 

złóż wniosek kontaktowy

 • Prowizja - 0 %.
 • Niższa marża dla Klientów ESBANKU Banku Spółdzielczego.
 • Krótki okres oczekiwania na decyzję o przyznaniu kredytu.
 • Okres kredytowania - do 30 lat.
 • Raty równe (annuitetowe) lub malejące (malejące saldo).

Kto może uzyskać kredyt?

 • Osoba posiadająca zdolność kredytową do spłaty zaciągniętego długu, obywatelstwo polskie, stałe źródło dochodów, uregulowany stosunek do służby wojskowej.


Na co można przeznaczyć kredyt?

 • zakup, budowa, nadbudowa domu czy lokalu mieszkalnego przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub dom jednorodzinny z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeby mieszkaniowych Kredytobiorcy.
 • remont domu albo lokalu (z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania)
 • nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego,
 • inne cele związane z zaspokajaniem własnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy, w szczególności na pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego, spłatę kredytu mieszkaniowego.


Okres kredytowania

 • Maksymalnie 30 lat


Wkład własny

 • Wymagane min. 20 % - 25 % wkładu własnego 

Oprocentowanie

 • zmienne,
 • oparte o stawkę WIBOR 3M+ stała marża Banku

Wysokość marży wynosi:
1) 1 p.p. w okresie pierwszego roku trwania umowy kredytowej, a w kolejnych latach 1,75 p.p. w przypadku Klientów Banku spełniających łącznie poniższe warunki; 
a) w całym okresie kredytowania Kredytobiorca będzie posiadał w ESBANKU Banku Spółdzielczym rachunek ROR z regularnymi comiesięcznymi wpływami na rachunek w kwocie minimum 2000 zł wraz z kartą debetową wydaną do rachunku oszczędnościoworozliczeniowego, 
b) Kredytobiorca w trakcie pierwszych 5 lat od podpisania umowy kredytowej będzie posiadał ubezpieczenie na życie,  
c) udział środków własnych Klienta będzie na poziomie wymaganym przez Bank,
d) na kredytowanej nieruchomości zostanie ustanowiona hipoteka. 

2) 1 p.p. w okresie pierwszego roku trwania umowy kredytowej, a w kolejnych latach 1,85 p.p. w przypadku pozostałych Klientów spełnią łącznie poniższe warunki: 
a) w całym okresie kredytowania Kredytobiorca będzie posiadał w ESBANKU Banku Spółdzielczym rachunek ROR z regularnymi comiesięcznymi wpływami na rachunek w kwocie minimum 2000 zł wraz z kartą debetową wydaną do rachunku oszczędnościoworozliczeniowego, 
b) Kredytobiorca w trakcie pierwszych 5 lat od podpisania umowy kredytowej będzie posiadał ubezpieczenie na życie,  
c) udział środków własnych Klienta będzie na poziomie wymaganym przez Bank,
d) na kredytowanej nieruchomości zostanie ustanowiona hipoteka. 

W sytuacji niespełnienia przez Kredytobiorcę jednego z powyższych warunków marża Banku ulegnie podwyższeniu o: 
1) 1,00 p.p. w przypadku rezygnacji lub utraty przez Kredytobiorcę uprawnień niezbędnych do posiadania, co najmniej jednego z następujących produktów, 
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, z regularnymi comiesięcznymi wpływami na rachunek w kwocie minimum 2000 zł, 
karty debetowej wydanej do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. 
2) 0,25 p.p. w przypadku, gdy Kredytobiorca nie będzie posiadał ubezpieczenia na życie,  
3) 0,20 p.p. w przypadku wniesienia przez Klienta wkładu własnego niższego o nie więcej niż 10 p.p. od wymaganego przez Bank. Podwyższona marża obowiązuje aż do momentu wniesienia przez Klienta brakującej części wkładu własnego. 

 

 

Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla kredytu mieszkaniowego w ESBANKU Banku Spółdzielczym ze zmiennym oprocentowaniem:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,06%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 443.368,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 795.507,35 zł, oprocentowanie zmienne 7,70% (stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M określonej na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania i marży Banku), całkowity koszt kredytu 352.139,35 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 0,00 zł, odsetki 348.360,35 zł, usługi dodatkowe  5.779,00 zł, w których skład wchodzą koszt prowadzenia ROR 2.940,00 zł, ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy przez okres 60 miesięcy 2.820,00 zł., PCC 19,00 zł.), 245 miesięczne raty malejące (to jest stałej raty kapitałowej i odsetki od kredytu naliczane będą miesięcznie według obowiązującej w danym okresie stopy procentowej, od kwoty zadłużenia z tytułu kredytu, począwszy od dnia wypłaty kredytu, do dnia poprzedzającego spłatę kredytu włącznie.  Dla potrzeb niniejszego przykładu przyjmuje się że rok obrachunkowy ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni).
Kalkulacja została dokonana na dzień 02.07.2024 roku na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg usługi dodatkowej – koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń  losowych nie został wliczony do RRSO.

 

Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla kredytu mieszkaniowego w ESBANKU Banku Spółdzielczym ze zmienno stałym oprocentowaniem:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,96%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 443.368,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 824.137,24 zł, oprocentowanie zmienne ze stałą stopą  procentową w początkowym 5-letnim okresie oprocentowania 8,91% w stosunku rocznym, a następnie oprocentowanie zmienne 7,70% w stosunku rocznym (stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M określonej na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania i marży Banku), całkowity koszt kredytu 380.769,24 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 0,00 zł, odsetki 256.395,45 zł, usługi dodatkowe  5.779,00 zł, w którego skład wchodzi koszt prowadzenia ROR 2.940,00 zł, ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy przez okres 60 miesięcy 2.820,00 zł, PCC 19,00 zł), 245 miesięczne raty malejące (to jest stałej raty kapitałowej i odsetki od kredytu naliczane będą miesięcznie według obowiązującej w danym okresie stopy procentowej, od kwoty zadłużenia z tytułu kredytu, począwszy od dnia wypłaty kredytu, do dnia poprzedzającego spłatę kredytu włącznie.  Dla potrzeb niniejszego przykładu przyjmuje się że rok obrachunkowy ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni).
Kalkulacja została dokonana na dzień 02.07.2024 roku na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg usługi dodatkowej – koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń  losowych nie został wliczony do RRSO.

Do wniosku o kredyt należy dołączyć:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości,
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego,
 • umowę przedwstępną w przypadku kupna lokalu, domu,
 • w przypadku budowy kosztorys, harmonogram prac, pozwolenie na budowę, projekt techniczny, umowę z inwestorem, wycenę nieruchomości dokonaną przez rzeczoznawcę,
 • dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów.

Zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego może być:

 • hipoteka na kredytowanej nieruchomości,
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej lokalu mieszkalnego od ognia i zdarzeń losowych,
 • inne zaakceptowane przez bank formy zgodnie z prawem cywilnym lub wekslowym.

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Prowizja przygotowawcza

0%

Wcześniejsza spłata kredytu – prowizja rekompensacyjna (dotyczy kredytów zabezpieczonych hipotecznie)

3% spłacanej kwoty

Sporządzenie na wniosek Klienta zmian w umowie kredytowej

0,2% kwoty kredytu, min. 50 zł