Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy

Myślisz o zakupie mieszkania lub budowie domu? Skorzystaj z kredytu mieszkaniowego!

Kredyt mieszkaniowy to jeden z najtańszych i najszybszych sposobów na zakup własnego mieszkania, na budowę własnego domu lub na spłatę kredytu zaciągniętego w innym banku na taki właśnie cel. 

złóż wniosek kontaktowy

 • Prowizja - 0 %.
 • Niższa marża dla Klientów ESBANKU Banku Spółdzielczego.
 • Brak dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem kredytu.
 • Krótki okres oczekiwania na decyzję o przyznaniu kredytu.
 • Okres kredytowania - do 30 lat.
 • Raty równe (annuitetowe) lub malejące (malejące saldo).

Kto może uzyskać kredyt?

 • Osoba posiadająca zdolność kredytową do spłaty zaciągniętego długu, obywatelstwo polskie, stałe źródło dochodów, uregulowany stosunek do służby wojskowej.


Na co można przeznaczyć kredyt?

 • zakup, budowa, nadbudowa domu czy lokalu mieszkalnego przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub dom jednorodzinny z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeby mieszkaniowych Kredytobiorcy.
 • remont domu albo lokalu (z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania)
 • nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego,
 • inne cele związane z zaspokajaniem własnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy, w szczególności na pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego, spłatę kredytu mieszkaniowego.


Okres kredytowania

 • Maksymalnie 30 lat


Wkład własny

 • Wymagane min. 20 % wkładu własnego 

Oprocentowanie

 • zmienne,
 • oparte o stawkę WIBOR 3M+ stała marża Banku

 

Stopa procentowa uzależniona jest od przeznaczenia kredytu i wynosi odpowiednio:

1) W przypadku remontu domu lub lokalu, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania:

 • WIBOR 3M+ stała marża Banku w wysokości 5,25%
 • WIBOR 3M+ stała marża Banku w wysokości 4,75 % dla Klientów posiadających w Banku co najmniej 3 miesiące rachunek ROR, rachunek rozliczeniowy, depozyt, kredyt, rachunek oszczędnościowy KONKRET lub udział członkowski

2) W pozostałych przypadkach:

 • WIBOR 3M + stała marża Banku w wysokości 4,25% dla kredytów, przy których udział środków własnych Kredytobiorcy w finansowaniu inwestycji wynosi mniej niż 50% jej wartości;
 • WIBOR 3M + stała marża Banku w wysokości 4,00% dla kredytów, przy których udział środków własnych Kredytobiorcy w finansowaniu inwestycji jest równy bądź większy niż 50% jej wartości;
 • WIBOR 3M+ stała marża Banku w wysokości 3,50% dla Klientów posiadających w Banku co najmniej 3 miesiące rachunek ROR, rachunek rozliczeniowy, depozyt, kredyt, rachunek oszczędnościowy KONKRET lub udział członkowski, przy których udział środków własnych Kredytobiorcy w finansowaniu inwestycji wynosi mniej niż 50% jej wartości;
 • WIBOR 3M + stała marża Banku w wysokości 3,25% dla Klientów posiadających w Banku co najmniej 3 miesiące rachunek ROR, rachunek rozliczeniowy, depozyt, kredyt, rachunek oszczędnościowy KONKRET lub udział członkowski, przy których udział środków własnych Kredytobiorcy w finansowaniu inwestycji jest równy bądź większy niż 50% jej wartości.

 

Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla kredytu mieszkaniowego w ESBANKU Banku Spółdzielczym:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3,87% (stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna notowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek i marży Banku), całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 235.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 315.955,47 zł, oprocentowanie zmienne 3,74%, całkowity koszt kredytu 80.955,47 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 0,00 zł, odsetki 79.870,47 zł, usługi dodatkowe  1.085,00 zł, w którego skład wchodzi koszt prowadzenia ROR), 217 miesięcznych rat malejących ( to jest stałej raty kapitałowej i odsetki od kredytu naliczane będą miesięcznie według obowiązującej w danym okresie stopy procentowej, od kwoty zadłużenia z tytułu kredytu, począwszy od dnia wypłaty kredytu, do dnia poprzedzającego spłatę kredytu włącznie.  Dla potrzeb niniejszego przykładu przyjmuje się że rok obrachunkowy ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni).
Kalkulacja została dokonana na dzień 01.10.2020 roku na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg usługi dodatkowej – koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń  losowych nie został wliczony do RRSO.

Wykonujesz wolny zawód? A może jesteś pracownikiem sektora finansowego?
Skorzystaj z promocyjnych warunków kredytu mieszkaniowego.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M + stałą marżę Banku wynoszącą:
1) 2,50 p.p. w przypadku Klientów Banku spełniających łącznie poniższe warunki:

 • na kredytowanej nieruchomości ustanowiona zostanie hipoteka,
 • zostanie dostarczony operat szacunkowy kredytowanej nieruchomości,
 • kredytobiorca w całym okresie kredytowania będzie posiadał w ESBANKU Banku Spółdzielczym rachunek ROR z regularnymi wpływami oraz kartę debetową wydaną do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

2) 2,75 p.p. w przypadku Pozostałych Klientów spełniających łącznie poniższe warunki:

 • na kredytowanej nieruchomości ustanowiona zostanie hipoteka,
 • zostanie dostarczony operat szacunkowy kredytowanej nieruchomości,
 • kredytobiorca założy i będzie posiadał w całym okresie kredytowania w ESBANKU Banku Spółdzielczym rachunek ROR z regularnymi wpływami oraz kartę debetową wydaną do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Przez osoby wykonujące wolny zawód rozumie się osoby fizyczne wykonujące jeden z wymienionych zawodów: adwokat, aptekarz, architekt, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca inwestycyjny, doradca podatkowy, inżynier budownictwa, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, makler papierów wartościowych, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły.
Przez pracowników sektora finansowego rozumie się osoby fizyczne zatrudnione w jednej z następujących instytucji: bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub powierniczych, zakład ubezpieczeń, fundusz powierniczy, fundusz emerytalny, dom maklerski.
Klient Banku – Klient, który od co najmniej 3 miesięcy ( data liczona na dzień składania wniosku) posiada w ESBANKU produkty takie jak: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy/Rachunek rozliczeniowy/Depozyt/Kredyt/Rachunek oszczędnościowy KONKRET lub Udział członkowski. Klient, który w okresie 1 miesiąca (data liczona na dzień składania wniosku) zlikwidował lokatę oszczędnościową bądź w okresie 12 miesięcy spłacił kredyt udzielony w naszym Banku.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2,84% (stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna notowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek i marży Banku), całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 235.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 294.599,73 zł, oprocentowanie zmienne 2,74%, całkowity koszt kredytu 59.599,73 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 0,00 zł, odsetki 58.514,73 zł, usługi dodatkowe  1.085,00 zł, w których skład wchodzi koszt prowadzenia ROR), 217 miesięcznych rat malejących (to jest stałej raty kapitałowej i odsetki od kredytu naliczane będą miesięcznie według obowiązującej w danym okresie stopy procentowej, od kwoty zadłużenia z tytułu kredytu, począwszy od dnia wypłaty kredytu, do dnia poprzedzającego spłatę kredytu włącznie. Dla potrzeb niniejszego przykładu przyjmuje się, że rok obrachunkowy ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni).

Kalkulacja została dokonana na dzień 01.10.2020 roku na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg usługi dodatkowej – koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń  losowych nie został wliczony do RRSO.

Kredyt mieszkaniowy

 •  
 •  
 
 

Wyliczenia kalkulatora mają charakter szacunkowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Do wniosku o kredyt należy dołączyć:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości,
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego,
 • umowę przedwstępną w przypadku kupna lokalu, domu,
 • w przypadku budowy kosztorys, harmonogram prac, pozwolenie na budowę, projekt techniczny, umowę z inwestorem, wycenę nieruchomości dokonaną przez rzeczoznawcę,
 • dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów.

Zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego może być:

 • hipoteka na kredytowanej nieruchomości,
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej lokalu mieszkalnego od ognia i zdarzeń losowych,
 • inne zaakceptowane przez bank formy zgodnie z prawem cywilnym lub wekslowym.

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Prowizja przygotowawcza

0%

Wcześniejsza spłata kredytu – prowizja rekompensacyjna (dotyczy kredytów zabezpieczonych hipotecznie)

3% spłacanej kwoty

Sporządzenie na wniosek Klienta zmian w umowie kredytowej

0,2% kwoty kredytu, min. 50 zł