Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy - Promocja dla Klientów deweloperów współpracujących z ESBANKIEM

Planujesz zakup mieszkania/domu jednorodzinnego? Jeżeli Twój deweloper współpracuje z ESBANKIEM Bankiem Spółdzielczym możesz skorzystać z promocyjnych warunków kredytu mieszkaniowego.

Nie wiesz, czy Twój deweloper współpracuje z nami? Możesz to sprawdzić, składając wniosek kontaktowy lub dzwoniąc do nas! Numery telefonów naszych placówek znajdziesz w zakładce Placówki i bankomaty TUTAJ

Kredyt mieszkaniowy to jeden z najtańszych i najszybszych sposobów na zakup własnego M.

złóż wniosek kontaktowy

 • Prowizja - 0 %.
 • Niższa marża dla Klientów deweloperów współpracujących z ESBANKIEM Bankiem Spółdzielczym - już od 1,80 p.p.
 • Krótki okres oczekiwania na decyzję o przyznaniu kredytu.
 • Okres kredytowania - do 30 lat.
 • Wkład własny - wymagane min. 25 %.
 • Raty równe (annuitetowe) lub malejące (malejące saldo).

Kto może uzyskać kredyt?

 • Osoba posiadająca zdolność kredytową do spłaty zaciągniętego długu, obywatelstwo polskie, stałe źródło dochodów, uregulowany stosunek do służby wojskowej.


Na co można przeznaczyć kredyt?

 • zakup i wykończenie lokalu mieszkalnego przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy u dewelopera współpracującego z ESBANKIEM Bankiem Spółdzielczym.


Okres kredytowania

 • Maksymalnie 30 lat

 

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M + stałą marżę Banku już od 1,80 p.p*.

* Marża Banku na poziomie 1,80 p.p. w sytuacji spełnienia łącznie poniższych warunków:
- na kredytowanej nieruchomości ustanowiona zostanie hipoteka,
- LtV kredytu będzie na poziomie niższym niż 75%,
- Kredytobiorca będzie posiadał ubezpieczenie na życie,
- Kredytobiorca w całym okresie kredytowania będzie posiadał w ESBANKU rachunek ROR z regularnymi comiesięcznymi wpływami na rachunek z tytułu wynagrodzenia, w kwocie minimum 2000 zł wraz z kartą debetową wydaną do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
- Kredytobiorca dostarczy w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność kredytowanej nieruchomości na Kredytobiorcę, operat szacunkowy kredytowanej nieruchomości.

W sytuacji niespełnienia przez Klienta jednego z powyższych warunków marża Banku ulegnie podwyższeniu o: 
a) 0,15 p.p. w przypadku gdy wskaźnik LtV będzie równy lub przewyższy 75%,   
b) 0,25 p.p. w przypadku gdy kredytobiorca nie będzie posiadał ubezpieczenia na życie,  
c) 1,00 p.p. w przypadku rezygnacji lub utraty przez kredytobiorcę uprawnień niezbędnych do posiadania, co najmniej jednego z następujących produktów: 
• rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, z wpływami na rachunek w kwocie minimum 2000 zł, 
• karty debetowej wydanej do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2,90%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 235.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 293.566,41 zł, oprocentowanie zmienne 2,02% (stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M obliczanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna notowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek i marży Banku), całkowity koszt kredytu 58.566,41 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 0,00 zł, odsetki 43.141,41 zł, usługi dodatkowe 15.425,00 zł, w którego skład wchodzi koszt prowadzenia ROR 2604,00 zł, ubezpieczenie na życie kredytobiorcy 12.821,00 zł), 217 miesięcznych rat malejących (to jest stałej raty kapitałowej i odsetki od kredytu naliczane będą miesięcznie, według obowiązującej w danym okresie stopy procentowej, od kwoty zadłużenia z tytułu kredytu, począwszy od dnia wypłaty kredytu, do dnia poprzedzającego spłatę kredytu włącznie. Dla potrzeb niniejszego przykładu przyjmuje się, że rok obrachunkowy ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni).
Kalkulacja została dokonana na dzień 01.10.2021 roku na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg usługi dodatkowej – koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz koszt operatu szacunkowego kredytowanej nieruchomości nie został wliczony do RRSO.

Kredyt mieszkaniowy

 •  
 •  
 
 

Wyliczenia kalkulatora mają charakter szacunkowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Do wniosku o kredyt należy dołączyć:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości,
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego,
 • umowę przedwstępną kupna lokalu,
 • dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów.

Zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego może być:

 • hipoteka na kredytowanej nieruchomości,
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej lokalu mieszkalnego od ognia i zdarzeń losowych,
 • inne zaakceptowane przez bank formy zgodnie z prawem cywilnym lub wekslowym.