Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
Zawód procentuje

Kredyt mieszkaniowy - Promocja dla wybranych grup zawodowych

Wykonujesz wolny zawód? A może jesteś nauczycielem podlegającym Karcie Nauczyciela, strażakiem Państwowej Straży Pożarnej, pracownikiem sektora finansowego lub jesteś zatrudniony na stanowisku menedżerskim?
Skorzystaj z promocyjnych warunków kredytu mieszkaniowego w naszym Banku!

Kredyt mieszkaniowy to jeden z najtańszych i najszybszych sposobów na zakup własnego mieszkania, na budowę własnego domu lub na spłatę kredytu zaciągniętego w innym banku na taki właśnie cel.

złóż wniosek kontaktowy

 • Prowizja - 0 %.
 • Niższa marża dla wybranych grup zawodowych - już od 1,65 p.p.
 • Krótki okres oczekiwania na decyzję o przyznaniu kredytu.
 • Okres kredytowania - do 30 lat.
 • Wkład własny - wymagane min. 25 %.
 • Raty równe (annuitetowe) lub malejące (malejące saldo).

Przez osoby wykonujące wolny zawód rozumie się osoby fizyczne wykonujące jeden z wymienionych zawodów: adwokat, aptekarz (farmaceuta), architekt, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca inwestycyjny, doradca podatkowy, inżynier budownictwa, księgowy (wykonujący usługę prowadzenia ksiąg rachunkowych), lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, makler papierów wartościowych, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły, sędzia i prokurator.

Przez pracowników sektora finansowego rozumie się osoby fizyczne zatrudnione w jednej z następujących instytucji: bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub powierniczych, zakład ubezpieczeń, fundusz powierniczy, fundusz emerytalny, dom maklerski.

Przez osoby zajmujące stanowiska menedżerskie rozumie się każdą osobę zatrudnioną w różnych przedsiębiorstwach lub organizacjach, podejmującą decyzje, realizującą lub uczestniczącą w procesie zarządzania, otrzymującą wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia na stanowisku menadżerskim w wysokości nie mniejszej niż 5.000 zł netto.

Dodatkowe grupy zawodowe, objęte promocją: nauczyciele podlegający Karcie Nauczyciela, strażacy Państwowej Straży Pożarnej.

Klient Banku Klient, który od co najmniej 6 miesięcy (data liczona na dzień składania wniosku) posiada w ESBANKU Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy/Rachunek rozliczeniowy, z regularnymi wpływami w kwocie nie niższej niż 2000 zł lub udział członkowski oraz Klient, który w okresie nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku spłacił, terminowo obsługiwany kredyt, udzielony w naszym Banku.

Kto może uzyskać kredyt?

 • Osoba posiadająca zdolność kredytową do spłaty zaciągniętego długu, obywatelstwo polskie, stałe źródło dochodów, uregulowany stosunek do służby wojskowej.


Na co można przeznaczyć kredyt?

 • zakup, budowa, nadbudowa domu czy lokalu mieszkalnego przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub dom jednorodzinny z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeby mieszkaniowych Kredytobiorcy.
 • remont domu albo lokalu (z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania)
 • nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego,
 • inne cele związane z zaspokajaniem własnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy, w szczególności na pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego, spłatę kredytu mieszkaniowego.


Okres kredytowania

 • Maksymalnie 30 lat

 

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M + stałą marżę Banku wynoszącą:

1) 1 p.p. w okresie pierwszego roku trwania umowy kredytowej, a w kolejnych latach 1,65 p.p. w przypadku Klientów Banku spełniających łącznie poniższe warunki:

 • na kredytowanej nieruchomości ustanowiona zostanie hipoteka,
 • LtV kredytu będzie na poziomie niższym niż 75%,
 • zostanie dostarczony operat szacunkowy kredytowanej nieruchomości:

- dla nieruchomości zakupywanych na rynku pierwotnym w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność kredytowanej nieruchomości na kredytobiorcę,
- dla nieruchomości zakupywanych na rynku wtórnym przed wypłatą pierwszej transzy kredytu,
- dla nieruchomości budowanych przez kredytobiorcę w terminie jednego miesiąca od daty oddania budynku do użytkowania, nie później niż w terminie sześciu miesięcy od daty wypłaty ostatniej transzy kredytu.

 • kredytobiorca w całym okresie kredytowania będzie posiadał w ESBANKU Banku Spółdzielczym rachunek ROR z regularnymi comiesięcznymi wpływami na rachunek, w kwocie minimum 2000 zł oraz kartę debetową wydaną do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

2) 1 p.p. w okresie pierwszego roku trwania umowy kredytowej, a w kolejnych latach 1,85 p.p. w przypadku pozostałych Klientów, spełniających łącznie poniższe warunki:

 • na kredytowanej nieruchomości ustanowiona zostanie hipoteka,
 • LtV kredytu będzie na poziomie niższym niż 75%,
 • zostanie dostarczony operat szacunkowy kredytowanej nieruchomości:

- dla nieruchomości zakupywanych na rynku pierwotnym, w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność kredytowanej nieruchomości na kredytobiorcę,
- dla nieruchomości zakupywanych na rynku wtórnym, przed wypłatą pierwszej transzy kredytu,
- dla nieruchomości budowanych przez kredytobiorcę ,w terminie jednego miesiąca od daty oddania budynku do użytkowania, nie później niż w terminie sześciu miesięcy od daty wypłaty ostatniej transzy kredytu,

 • kredytobiorca w całym okresie kredytowania będzie posiadał w ESBANKU Banku, rachunek ROR z regularnymi comiesięcznymi wpływami na rachunek, w kwocie minimum 2000 zł oraz kartę debetową wydaną do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
   

W sytuacji niespełnienia przez Klienta powyższego warunku marża Banku ulegnie podwyższeniu o 1,00 p.p. w przypadku rezygnacji lub utraty przez kredytobiorcę uprawnień niezbędnych do posiadania, co najmniej jednego z następujących produktów: 
• rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, z wpływami na rachunek w kwocie minimum 2000 zł, 
• karty debetowej wydanej do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

 

Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla kredytu mieszkaniowego w ESBANKU Banku Spółdzielczym ze zmiennym oprocentowaniem:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,42%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 287.802,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 537.077,75 zł, oprocentowanie zmienne 8,87% (stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M określonej na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania i marży Banku), całkowity koszt kredytu 252.071,75 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 0,00 zł, odsetki 249.275,75 zł, usługi dodatkowe  2.796,00 zł, w którego skład wchodzi koszt prowadzenia ROR), 233 miesięczne raty malejące (to jest stałej raty kapitałowej i odsetki od kredytu naliczane będą miesięcznie według obowiązującej w danym okresie stopy procentowej, od kwoty zadłużenia z tytułu kredytu, począwszy od dnia wypłaty kredytu, do dnia poprzedzającego spłatę kredytu włącznie.  Dla potrzeb niniejszego przykładu przyjmuje się że rok obrachunkowy ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni).
Kalkulacja została dokonana na dzień 12.01.2023 roku na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg usługi dodatkowej – koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń  losowych nie został wliczony do RRSO.

 

Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla kredytu mieszkaniowego w ESBANKU Banku Spółdzielczym ze zmienno stałym oprocentowaniem:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,72%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 287.802,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 546.993,45 zł, oprocentowanie zmienne ze stałą stopą  procentową w początkowym 5-letnim okresie oprocentowania 9,50% w stosunku rocznym, a następnie oprocentowanie zmienne 8,87% w stosunku rocznym (stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M określonej na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania i marży Banku), całkowity koszt kredytu 259.191,45 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 0,00 zł, odsetki 256.395,45 zł, usługi dodatkowe  2.796,00 zł, w którego skład wchodzi koszt prowadzenia ROR), 233 miesięczne raty malejące (to jest stałej raty kapitałowej i odsetki od kredytu naliczane będą miesięcznie według obowiązującej w danym okresie stopy procentowej, od kwoty zadłużenia z tytułu kredytu, począwszy od dnia wypłaty kredytu, do dnia poprzedzającego spłatę kredytu włącznie.  Dla potrzeb niniejszego przykładu przyjmuje się że rok obrachunkowy ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni).
Kalkulacja została dokonana na dzień 12.01.2023 roku na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg usługi dodatkowej – koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń  losowych nie został wliczony do RRSO.

Kredyt mieszkaniowy

 •  
 •  
 
 

Wyliczenia kalkulatora mają charakter szacunkowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Do wniosku o kredyt należy dołączyć:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości,
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego,
 • umowę przedwstępną w przypadku kupna lokalu, domu,
 • w przypadku budowy kosztorys, harmonogram prac, pozwolenie na budowę, projekt techniczny, umowę z inwestorem, wycenę nieruchomości dokonaną przez rzeczoznawcę,
 • dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów.

Zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego może być:

 • hipoteka na kredytowanej nieruchomości,
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej lokalu mieszkalnego od ognia i zdarzeń losowych,
 • inne zaakceptowane przez bank formy zgodnie z prawem cywilnym lub wekslowym.