Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Kredyt na 6 - loteria kredytu gotówkowego

Kończą się wakacje, a Twój uszczuplony budżet potrzebuje zastrzyku gotówki? Szukasz dodatkowych pieniędzy na przybory szkolne, czesne, nowy komputer, a może marzy Ci się remont domu?

Weź udział w loterii „Kredyt na 6” i zyskaj podwójnie: atrakcyjne warunki kredytowania oraz szansę na wygranie nagród, które ułatwią naukę i zagwarantują świetną zabawę. Loteria promocyjna „Kredyt na 6” trwa od 12 sierpnia do 11 października 2019 roku.

Każde 1000 złotych kredytu to szansa na jedną z atrakcyjnych nagród:
•    smartwatch Samsung Galaxy Watch 46 mm (35 nagród rozlosowywanych wśród wszystkich Klientów banków zrzeszenia SGB biorących udział  loterii. Lista banków stanowi załącznik do Regulaminu loterii dostępnego na stornie organizatora loterii www.sgb.pl)
•    tablet Lenovo TAB E10,
•    słuchawki bezprzewodowe JBL,
•    powerbank 16000 mAh

Organizatorem Loterii promocyjnej o nazwie „Kredyt gotówkowy 2019” jest SGB-Bank S.A.
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań. Sprzedaż promocyjna kredytów gotówkowych uprawniających do wzięcia udziału w loterii trwa od 12.08.2019 r. do 11.10.2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące Loterii, w tym warunki uczestnictwa, liczba, rodzaj i dostępność nagród, lista Banków Spółdzielczych SGB biorących udział w Loterii, znajdują się w Regulaminie Loterii promocyjnej dostępnym na stronie internetowej www.sgb.pl oraz w placówkach Banków Spółdzielczych SGB biorących udział w Loterii. Uzyskanie kredytu uzależnione jest od wyniku badania zdolności kredytowej wnioskodawcy. Szczegóły oferty oraz informacje o wysokości opłat i prowizji dostępne są w placówkach Banków Spółdzielczych biorących udział w Loterii. Stan na dzień 12.08.2019 r.

+ atrakcyjne oprocentowanie - RRSO: 17,13%,
+ niskie koszty całkowite,
+ na dowolny cel,
+ szansa na wygranie atrakcyjnych nagród

 

Kto może uzyskać Kredyt?

 •     osoba fizyczna, która posiada zdolność kredytową, obywatelstwo polskie (lub kartę stałego pobytu na terenie RP), pełną zdolność do czynności prawnych oraz udokumentowane i stałe źródło dochodów.
 •     osoba zatrudniona na umowę o pracę, osoba prowadząca działalność gospodarczą, emeryt lub rencista, rolnik, a także osoba wykonująca wolny zawód.

Okres kredytowania

 •     maksymalnie 7 lat

Kwota kredytu

 •     1.000 zł - 80.000 zł
 •     maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od Twoich dochodów i zdolności kredytowej

 

Kwota w złotych

Rodzaj oprocentowania

Oprocentowanie z ubezpieczeniem

Oprocentowanie bez ubezpieczenia

Prowizja kredytu z ubezpieczeniem

Prowizja kredytu bez ubezpieczenia

do 10.000,00

stałe*/ zmienne

9,00%

9,75%

5,00%

9,75%

od 10.000.01 do 20.000,00 

8,50%

od 20.000,01

7,50%

* Oprocentowanie stałe dostępne jest jedynie dla kredytu gotówkowego udzielanego na okres do 36 miesięcy.

 

Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla kredytu gotówkowego w ESBANKU Banku Spółdzielczym:
1) kwota udzielonego kredytu 10 072,00 zł, 2) całkowita kwota kredytu 10 072,00 zł (przyjęto założenie, iż prowizja i koszt ubezpieczenia kredytu finansowane są ze środków własnych Kredytobiorcy), 3) okres kredytowania 27 miesiące, 4) roczne zmienne oprocentowanie nominalne 8,50%, 5) Całkowity koszt kredytu wynosi 1.730,03 zł, w którego skład wchodzą: odsetki od kredytu 976,43 zł, prowizja za udzielenie kredytu 5,00% kwoty udzielonego kredytu 503,60 zł, koszt usług dodatkowych, w których skład wchodzi ubezpieczenia Kredytobiorcy na życie 250,00 zł, 6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 17,13%, 7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 11 802,03 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 31.07.2018 roku.

 

w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie uwzględniające wysokość średniego wynagrodzenia netto z ostatnich 3 miesięcy
   

w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie uwzględniające wysokość średniego wynagrodzenia netto z ostatnich 3 miesięcy z tym, że okres kredytowania musi być krótszy od okresu zatrudnienia o co najmniej 3 miesiące
   

w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • decyzja o nadaniu numeru NIP,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o stanie zobowiązań podatkowych,
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami na rzecz ZUS,
 • dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody za okres 12 ostatnich miesięcy (np. kopię książki przychodów i rozchodów oraz oryginał do wglądu; zestawienie uzyskiwanych dochodów sporządzone przez księgową, odpowiedni PIT),


w przypadku emerytów i rencistów, osób otrzymujących zasiłek przedemerytalny lub inne świadczenie z ubezpieczenia społecznego:

 • kopia decyzji organu przyznającego emeryturę, rentę lub inne świadczenie z ubezpieczenia społecznego,
 • odcinek emerytury, renty lub innego świadczenia z ubezpieczenia społecznego za ostatni miesiąc lub wyciągiem z ROR potwierdzającym wpływ na rachunek


w przypadku rolników:

 • nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego,
 • zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu z opłacaniem składek,
 • pisemne oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów za okres co najmniej 3 miesięcy (po opodatkowaniu, gdy rolnik płaci podatek dochodowy np.: z działów specjalnych produkcji rolnej),


w przypadku osób wykonujących wolny zawód:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w płaceniu zobowiązań podatkowych,
 • dokument poświadczający wykonywanie wolnego zawodu,
 • oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości dochodów netto w poprzednim roku,
 • potwierdzenie Urzędu Skarbowego o złożeniu zeznania podatkowego za okres ostatniego roku.