Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
MasterCard Gold

Karta kredytowa MasterCard Gold

Złota karta płatnicza przeznaczona dla posiadaczy rachunku ES Prestiż.

Złota karta MasterCard Gold jest akceptowana w kraju i za granicą i we wszystkich punktach handlowo-usługowych oraz bankomatach oznaczonych znakiem MasterCard. Umożliwia dokonywanie płatności za zamówione za pośrednictwem Internetu oraz telefonicznie towary i usługi. Gwarantuje maksymalną swobodę i niezależność finansową!

złóż wniosek kontaktowy

 • 0 zł za wydanie karty,
 • 0 zł za użytkowanie karty,
 • możliwość płatności kartą przez Internet lub telefon,
 • dzięki technologii zbliżeniowej płatności do 50 zł nie wymagają potwierdzenia numerem PIN czy podpisem, wystarczy zbliżyć kartę do czytnika umożliwiającego dokonywanie płatności zbliżeniowych,
 • do karty dołączony jest pakiet ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia na czas podróży,
 • 0 zł za transakcje bezgotówkowe dokonywane kartą,

Typ karty: MasterCard Gold
Okres ważności:  4 lata
Płatności internetowe: TAK
Standardowy dzienny limit wypłaty gotówki: 5.000 zł
Standardowy dzienny limit transakcji bezgotówkowych: do wysokości przyznanego limitu
Oprocentowanie: 10,50% (WIBOR 12M (7,10%) + stała marża banku 3,40%)

 

Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla karty kredytowej w ESBANKU Banku Spółdzielczym:
1) Limit 45.000,00 zł,
2) całkowita kwota kredytu 45.000,00 zł,
3) okres kredytowania 48 miesięcy,
4) roczne zmienne oprocentowanie nominalne 10,50%,
5) całkowity koszt kredytu 19.500,03 zł, w którego skład wchodzą:
a) kwota odsetek – przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy 18.900,03 zł,
b) koszty usług dodatkowych 600,00zł, w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty dla Posiadacza 0,00zł oraz opłata roczna za użytkowanie karty 600,00zł ustalona za cały okres trwania umowy,
c) koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,49%,
7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 64.500,03 zł.

Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 02.02.2023 r.

Zamówiona w placówce Banku karta jest nieaktywna, zostanie ona wysłana do Ciebie na adres korespondencyjny.

Aktywacji karty można dokonać na dwa sposoby:

 1. Telefonicznie, dzwoniąc na Infolinię SGB, czynną 24/7:

Numer Infolinii SGB, która zapewnia kompleksową obsługę Użytkowników kart, a także SGB Mobile i SGB24/SGB24 Biznes, zastępuje dotychczasowy numer telefonu - wciąż równolegle aktywny i dostępny całą dobę, 7 dni w tygodniu: (+48) 22 515 34 25. Proces aktywacji karty dokonany telefonicznie jest natychmiastowy!

 1. W dowolnej placówce Banku - lista TUTAJ.

Numer PIN zostanie wysłany na podany w umowie/wniosku adres korespondencyjny (nie dotyczy kart wznowionych i duplikatów bez numeru PIN).

 

Jeśli utracisz swoją kartę płatniczą, niezwłocznie powiadom Zespół Zastrzegania Kart, dzwoniąc na Infolinię SGB 24/7:

 • dostępna całą dobę, 7 dni w tygodniu,
 • 800 888 888 (połączenie krajowe, bezpłatne),
 • +48 61 647 28 46 (z zagranicy, opłata zgodna z taryfą operatora).

Numer Infolinii SGB, która zapewnia kompleksową obsługę Użytkowników kart, a także SGB Mobile i SGB24/SGB24 Biznes, zastępuje dotychczasowy numer telefonu - wciąż równolegle aktywny i dostępny całą dobę:

 • połączenie krajowe 22 515 31 50,
 • z zagranicy +48 22 515 31 50.

W celu zastrzeżenia karty można także skorzystać z Krajowego Systemu Zastrzegania Kart pod numerem telefonu (+48) 828 828 828.
System ten obsługiwany jest przez Związek Banków Polskich. Pozwala on zastrzec kartę bez konieczności pamiętania numeru infolinii do banku. System ZBP oparty jest na technologii rozpoznania mowy - po wypowiedzianej nazwie wydawcy karty system automatycznie przekierowywuje Klientów na infolinię SGB, celem dokonania zastrzeżenia karty.

Pamiętaj! Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwa wystąpienia strat powstałych w wyniku nieuczciwego wykorzystania karty!

Wraz z kartą MasterCard Gold otrzymujesz pakiety ubezpieczeń, zawierające następujące ubezpieczenia:


Pakiet Bezpieczna Karta wariant Classic:
W ramach pakietu Towarzystwo pokrywa Ubezpieczonemu szkody polegające na:
1. Utracie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Ubezpieczonego - w przypadku jeśli doszło do kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, utraty na skutek rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia karty i szkoda powstała na skutek dokonania transakcji przez osobę nieuprawnioną przy użyciu tak utraconej karty - od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty, do kwoty 150 EURO.
2. Uszczupleniu mienia w wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego gotówki pobranej z bankomatu przez Ubezpieczonego przy wykorzystaniu karty - jeśli szkoda powstała w ciągu 24 godzin od chwili pobrania utraconej gotówki z bankomatu, do kwoty 5.000 PLN.
3. Uszczupleniu mienia Ubezpieczonego w wyniku:
1) kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub
2) zniszczenia towarów zakupionych za pomocą karty - jeśli szkoda powstała w trakcie do 30 dni od daty zakupu. Ubezpieczeniu podlegają towary zakupione przez Ubezpieczonego za pomocą karty płatniczej, których jednostkowa wartość zakupu jest nie mniejsza niż 200,00 PLN z wyłączeniem żywych zwierząt, roślin, gotówki, czeków, biletów, dokumentów, papierów wartościowych, biżuterii, klejnotów, antyków, kamieni szlachetnych, żywności oraz napojów do kwoty 1.000 PLN.

Pakiet Bezpieczny Podróżnik Wariant Classic:
W ramach pakietu Towarzystwo zobowiązuje się do:
1. zwrotu niezbędnych i udokumentowanych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z jego nagłym zachorowaniem lub wypadkiem powstałym podczas podróży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego pobytu - do kwoty 20.000 EURO
2. wypłaty określonych świadczeń w związku z następstwem nieszczęśliwego wypadku w postaci śmierci Ubezpieczonego lub doznania przez niego określonego rodzaju inwalidztwa - do kwoty 10.000 PLN.

 

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Wydanie karty głównej

0 zł

Wydanie karty dołączonej

0 zł

Wydanie nowej karty w miejsce karty utraconej

25,00 zł

Opłata roczna (pobierana od drugiego roku użytkowania karty)

150,00 zł*

Wznowienie karty

0 zł

Zastrzeżenie karty

bez opłat

Opłata za wypłatę gotówki:
a) w bankomatach spółdzielczych
b) w kasach SGB
c) w bankomatach obcych
d) w kasach obcych
e) za granicą


3 % min 6,00 zł
3 % min 6,00 zł
3 % min 6,00 zł
3 % min 6,00 zł
3 % min 7,00 zł

*opłata niepobierana w przypadku wykonania w ciągu roku transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 24.000,00 zł