Kontakt
Formularz kontaktowy
  • Napisz do nas

    info@esbank.pl
  • Oddziały

    Zobacz listę
  • Oddzwonimy

Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych osobowych

Godziny graniczne

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. nr. 199, poz. 1175, z późn. zm.) informujemy, że:

1. Bank realizuje zlecenia płatnicze niezwłocznie w dniu ich otrzymania, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym następującym po złożeniu dyspozycji. Gdy Bank otrzymuje zlecenie płatnicze w dniu wolnym od pracy tj. niebędącym dla niego dniem roboczym, w którym prowadzi obsługę Klientów lub dniem określony odrębnymi przepisami jako dzień wolny od pracy, uznaje się, że zlecenie zostało otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu, z zastrzeżeniem pkt. 7.

2. Zlecenia płatnicze z zastrzeżeniem pkt. 4-5, składane bankowi w placówce Banku w krajowym obrocie płatniczym na rachunki prowadzone w innych bankach będą realizowane:
   1) w tym samym dniu roboczym o ile zostaną złożone do godz. 13:30,
   2) w następnym dniu roboczym, jeżeli zostaną złożone po godz. 13:30.

3. Zlecenia płatnicze składane Bankowi w dniu roboczym w placówce Banku w krajowym obrocie płatniczym, na rachunki prowadzone w Banku będą zrealizowane w dniu ich złożenia.

4. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach dokonywane w kasie Banku będą zrealizowane w dniu roboczym następującym po dniu złożenia.

5. Zlecenie płatnicze typu SORBNET składane Bankowi w placówce Banku w krajowym obrocie płatniczym na rachunki prowadzone w innych bankach przyjmowane są do realizacji wyłącznie do godz. 14:30.

6. Zlecenia płatnicze z zastrzeżeniem pkt. 9, składane Bankowi za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu w krajowym obrocie płatniczym na rachunki w innych bankach będą realizowane:
   1) w tym samym dniu roboczym, o ile zostaną złożone do godz. 13:30,
   2) w następnym dniu roboczym, jeżeli zostaną złożone po godz. 13:30 ,
   3) w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy, jeżeli zostaną złożone w dniu wolnym od pracy.  

7. Zlecenia płatnicze składane Bankowi za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu na rachunki prowadzone w Banku będą realizowane w dniu ich złożenia, chyba że zostaną złożone po godz. 19:00 wówczas będą zrealizowane z datą następnego dnia przypadającego po dniu złożenia.

8. Zlecenia płatnicze składane Bankowi za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu dotyczące dyspozycji założenia rachunku lokaty złożone:
   1) do godz. 19:00 – będą zrealizowane przez Bank w dniu ich złożenia,
   2) po godz. 19:00 – będą zrealizowane przez Bank z datą następnego dnia,

9. Zlecenie płatnicze typu SORBNET składane Bankowi za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu w krajowym obrocie płatniczym na rachunki prowadzone w innych bankach przyjmowane są do realizacji wyłącznie do godz. 14:30.

10. Przekazanie przez Bank dyspozycji Klienta do realizacji (rozrachunku) oznacza w przypadku dyspozycji realizowanej w krajowym obrocie płatniczym - wysłanie przez Bank komunikatu elektronicznego, zawierającego dane realizowanej dyspozycji do systemu rozliczeń międzybankowych, którego stroną są banki krajowe.

11. Zlecenia płatnicze składane Bankowi w obrocie dewizowym:
   1) do godziny 12:00 w trybie OVERNIGHT, do godziny 14:00 w trybie TOMNEXT w dniu roboczym będą realizowane z datą waluty T/N i O/N,
   2) po godzinie 12:00 w trybie OVERNIGHT, po godzinie 14:00 w trybie TOMNEXT będą traktowane jak zlecenia przyjęte do realizacji w następnym dniu roboczym,
   3) dyspozycje składane w dniu wolnym od pracy za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu będą traktowane jak przyjęte do realizacji w dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy zgodnie ze wskazanym w zleceniu trybem daty waluty.

12. W przypadku transakcji uznaniowych realizowanych w obrocie dewizowym godziną graniczną jest godzina 15:00.

13. W przypadku dokonywania wpłat gotówkowych przy użyciu kart debetowych w bankomatach posiadających moduł depozytowy, wpłaty dokonane:
   1) do godz. 19:00 w dniu roboczym – będą realizowane przez Bank w dniu ich złożenia i w tymże dniu następować będzie uznanie rachunku rozliczeniowego Posiadacza,
   2) po godz.19:00 w dniu roboczym - będą realizowane przez Bank w następnym dniu roboczym i w tymże dniu następować będzie uznanie rachunku rozliczeniowego Posiadacza,
  3) wpłaty dokonane w dniu wolnym od pracy podlegają realizacji w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy.

14. Transakcje płatnicze składane bankowi za pośrednictwem Kantoru SGB dotyczące zawierania transakcji wymiany walutowej z natychmiastową dostawą walut przyjmowane będą przez bank online 24/7, a realizowane w momencie zatwierdzenia transakcji przez klienta poprzez obciążenie i uznanie rachunków klienta wskazanych do przeprowadzenia transakcji.

15. Od 31.10.2021 r., przed każdym zlecanym lub spodziewanym przelewem zagranicznym z kraju trzeciego wysokiego ryzyka, Bank ma obowiązek skontaktowania się z Klientem z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub prośbą o przekazanie dokumentów do tej transakcji. W przypadku nieprzekazania pełnych informacji, Bank zobowiązany jest odrzucić przelew. Obowiązek taki wynika z nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Aktualna lista krajów trzecich wysokiego ryzyka znajduje się POD TYM LINKIEM. 

 

Godziny graniczne wskazane powyżej, nie obowiązują w Wigilię oraz Sylwestra. Informacje dotyczące godzin granicznych dla wskazanych dni, każdorazowo podane są do publicznej wiadomości na tydzień przed Wigilią oraz Sylwestrem poprzez wywieszenie stosownej informacji w Placówkach Banku oraz komunikacie na stronie www.esbank.pl.