Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Kredyt z dotacją

Kredyty z dotacją WFOŚiGW w Łodzi

Bądź eko! Zrealizuj ekologiczną inwestycję z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

złóż wniosek kontaktowy

 • możliwość sfinansowania ekologicznej inwestycji,
 • kredyty przeznaczone na ograniczenie niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz poprawę efektywności cieplnej budynków mieszkalnych,
 • nawet do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji jest pokrywanych z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
 • z kredytu mogą być finansowane koszty kwalifikowane i niekwalifikowane,
 • okres kredytowania do 5 lat,
 • szybki i prosty proces przyznawania kredytu.

Kto może wziąć kredyt?

 • Osoby fizyczne będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, położonej w województwie łódzkim, na której będzie realizowana inwestycja - termomodernizacja, przydomowe oczyszczalnie ścieków, przyłącze kanalizacyjne.

Okres kredytowania

 • maksymalnie 5 lat
   

Oprocentowanie kredytu

 • zmienne
 • WIBOR 3M + marża 4,5%

Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla Kredytu z dotacją WFOŚiGW w Łodzi w ESBANKU Banku Spółdzielczym na wykonanie Termomodernizacji Budynków Mieszkalnych, Modernizacji Źródeł Ciepła, Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii: 1) kwota udzielonego kredytu 26.235,00 zł, 2) całkowita kwota kredytu 26.235,00 zł (prowizja płatna ze środków własnych kredytobiorcy), 3) okres kredytowania 47 miesięcy, 4) roczne zmienne oprocentowanie nominalne 6,23%, 5) całkowity koszt kredytu wynosi 3.797,38 zł, w którego skład wchodzą: a) prowizja przygotowawcza 524,70 zł, b) odsetki od kredytu 3.272,68zł, c) koszty usług dodatkowych 0,00 zł, d) pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, 6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 7,59%, 7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 30.032,38zł.

 

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 07.03.2018 roku.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA, WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w latach 2018-2019
Program priorytetowy dla przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Koszty kwalifikowane:

 • koszty sporządzenia audytu energetycznego, uproszczonego audytu energatycznego;
 • zakup materiałów izolacyjnych, fabrycznie nowej stolarki okiennej, drzwiowej oraz koszty robót budowlano-montażowych związanych z termomodernizacją budynku;
  Koszty kwalifikowane za prace dociepleniowe nie mogą przekroczyć:
  • docieplenie ścian - 150,00 zł/m2wykonanego docieplenia;
  • docieplenie stropodachu/dachu - 120,00 zł/m2 wykonanego docieplenia;
  • wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych oraz garażowych - 600,00 zł/m2 dokonanej wymiany;
 • zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych, tj. kotłów, pomp ciepła oraz wykonanie i modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.
  Koszty kwalifikowane za ww. prace nie mogą przekroczyć:
  • dla kotłowni opalanych olejem/gazem – 800,00 zł/kW mocy znamionowej,
  • dla kotłowni opalanych biomasą – 1.000,00 zł/kW mocy znamionowej,
  • dla ogrzewania realizowanego za pomocą pompy ciepła: z powietrznym wymiennikiem ciepła  – 2.500,00 zł/kW mocy znamionowej, pozostałe - 2.000,00 zł/kW mocy znamieniowej.
 • odwierty w przypadku poboru ciepła przez sondy gruntowe;
 • wykonanie instalacji gazowej na terenie i w obiekcie odbiorcy gazu, z uwzględnieniem prac ziemnych niezbędnych do położenia ww. sieci;
 • wykonanie instalacji kolektorów słonecznych - jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2.500,00 zł za 1m2 powierzchni czynnej absorbera energii słonecznej;
 • koszt budowy lub modernizacji węzła cieplnego w zakresie c.o. i c.w.u. (dopuszcza się wykonanie węzła cieplnego jedynie na potrzeby c.w.u.) oraz koszty wykonania lub modernizacji przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej, (w tym również w celu odłączenia budynku od węzła grupowego);
 • zakup i montaż instalacji rekuperatorów;
 • zakup i montaż fabrycznie nowych ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł do pozyskiwania energii odnawialnej, przy czym do wyliczenia dofinansowania z tego tytułu Fundusz przyjmuje koszty nie wyższe niż  4.500,00 zł/kWe mocy źródła.

Koszty niekwalifikowane:

 • koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej inwestycji, koszty wynagrodzeń projektantów i audytorów, nadzorów, obsługi geodezyjnej itp.;
 • koszty związane z opracowaniem instrukcji dotyczących eksploatacji, rozruchu maszyn i urządzeń itp. oraz stosownych szkoleń w tym zakresie;
 • koszty promocji i obsługi projektu, doradztwa inwestycyjnego itp.;
 • koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
 • koszty robót towarzyszących inwestycji (np.: instalacja odgromowa, elektryczna, obróbki blacharskie, remont i przebudowa kominów i innych elementów konstrukcyjnych, opaski wokół budynku, remont schodów i balkonów);
 • koszty odtworzenia podbudowy i nawierzchni jezdni, chodników i placów w szerokości wykopu;
 • koszty odtworzenia infrastruktury technicznej w pasie prowadzonych robót (m.in. sieci energetycznej, sieci telefonicznej).
   

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi

 • Dotacja w ramach Programu wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych Zadania z zastrzeżeniem:

  a) w przypadku wymiany źródła ciepła przy jednoczesnej likwidacji kotła opalanego węglem oraz jego pochodnymi m. in. Ekogroszkiem, Beneficjent może otrzymać dodatkową dotację w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych jego wymiany,

  b) w przypadku wymiany źródła ciepła na urządzenia grzewcze typu: kotłownia opalana biomasą lub ogrzewania realizowanego za pomocą pompy ciepła, Beneficjent może otrzymać dodatkową dotację w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych ich wymiany.

 • kredytem bankowym mogą zostać objęte również koszty niekwalifikowane,
 • kwota dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego przeznaczona na realizacje termomodernizacji budynków w ramach przedmiotowego Programu nie może przekroczyć 30 000,00 zł w tym maksymalna kwota dotacji przeznaczona na modernizację/budowę źródła ciepła w ramach przedmiotowej dotacji nie może przekroczyć 20.000,00 zł, a dla ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł odnawialnych do pozyskiwania energii elektrycznej nie może przekroczyć 10.000,00 zł.

WYKONANIE PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH

Program priorytetowy dla przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w latach 2018-2019.

Koszty kwalifikowane:

 • zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przyłącza,
 • wykonanie robót budowlano-montażowych realizowanego przyłącza,
 • koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć kwoty 1.000,00 zł za 1 mb wykonanego przyłącza.

Koszty niekwalifikowane:

 • opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej,
 • opłaty administracyjne, geodezyjne itp. związane z realizacją przyłącza.

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi

 • dotacja do wysokości 60% kosztów kwalifikowanych zadania,
 • kredytem bankowym mogą zostać objęte również koszty niekwalifikowane.

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Program priorytetowy dla przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2018-2019.
Koszty kwalifikowane:

 • zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • wykonanie robót budowlano-montażowych przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć kwoty 12.000,00 zł brutto.
   

Koszty niekwalifikowane:

 • koszty opracowania dokumentacji projektowej dotyczące wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • koszty nadzoru,
 • opłaty geodezyjne itp., związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków.
   

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi

 • dotacja nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych zadania,
 • kredytem bankowym mogą zostać objęte również koszty niekwalifikowane,

 

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Prowizja przygotowawcza

2%