Kontakt
Formularz kontaktowy
 • Napisz do nas

  info@esbank.pl
 • Oddziały

  Zobacz listę
 • Oddzwonimy

Pożyczka dla Ciebie

Pożyczka dla Ciebie

złóż wniosek kontaktowy

Obniżka prowizji aż o 30%!

Wystarczy, że w terminie 01.06.- 30.06.2018 r. złożysz wniosek o „Pożyczkę dla Ciebie” z ubezpieczeniem, a obniżymy prowizję Twojej pożyczki aż o 30%.

Zobacz ile możesz zyskać.

  Oprocentowanie Prowizja Twój ZYSK
Do 10 tys. zł 9,00% 5% Max. 150 zł
10 - 20 tys. zł 8,50% 5% Max. 300 zł
Pow. 20 tys. zł 7,50% 5% Od 300 zł

 

 • Pożyczka udzielana na dowolny cel,
 • Pożyczka bez poręczycieli do kwoty 30 000 zł dla dotychczasowych Klientów oraz 20 000 zł dla nowych Klientów,

Kto może uzyskać Pożyczkę?

 • osoba fizyczna, która posiada zdolność kredytową, obywatelstwo polskie (lub kartę stałego pobytu na terenie RP), pełną zdolność do czynności prawnych oraz udokumentowane i stałe źródło dochodów.
 • osoba zatrudniona na umowę o pracę, osoba prowadząca działalność gospodarczą, emeryt lub rencista, rolnik, a także osoba wykonująca wolny zawód.

Okres kredytowania

 • maksymalnie 7 lat

Kwota kredytu

 • 1.000 zł - 80.000 zł
 • maksymalna kwota pożyczki uzależniona jest od Twoich dochodów i zdolności kredytowej

Kwota w złotych

Rodzaj oprocentowania

Oprocentowanie z ubezpieczeniem

Oprocentowanie bez ubezpieczenia

Prowizja pożyczki z ubezpieczeniem

Prowizja pożyczki bez ubezpieczenia

do 10.000,00

stałe*/ zmienne

9,00%

9,75%

5,00%

9,75%

od 10.000.01 do 20.000,00 

8,50%

od 20.000,01

7,50%

* Oprocentowanie stałe dostępne jest jedynie dla "Pożyczek dla Ciebie" udzielanych na okres do 12 miesięcy, oprocentowanie zmienne powyżej 12 miesięcy

 

Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla Pożyczki dla Ciebie w ESBANKU Banku Spółdzielczym:
1) kwota udzielonej pożyczki 9 749,17 zł, 2) całkowita kwota pożyczki 9 749,17 zł (przyjęto założenie, iż prowizja i koszt ubezpieczenia kredytu finansowane są ze środków własnych Pożyczkobiorcy), 3) okres kredytowania 27 miesiące, 4) roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,00%, 5) Całkowity koszt pożyczki wynosi 1.606,98 zł, w którego skład wchodzą: odsetki od pożyczki 1.023,76 zł, prowizja za udzielenie pożyczki 3,50% kwoty udzielonej pożyczki 341,22 zł, koszt usług dodatkowych, w których skład wchodzi ubezpieczenia Pożyczkobiorcy na życie 242,00 zł, 6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 15,79%, 7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty pożyczki oraz całkowitego kosztu pożyczki wynosi 11 356,15 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty pożyczki zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania pożyczki oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 10.04.2018 roku.

 

w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie uwzględniające wysokość średniego wynagrodzenia netto z ostatnich 3 miesięcy
   

w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczeniem uwzględniającym wysokość średniego wynagrodzenia netto z ostatnich 3 miesięcy z tym, że okres kredytowania musi być krótszy od okresu zatrudnienia o co najmniej 3 miesiące
   

w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • decyzja o nadaniu numeru NIP,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o stanie zobowiązań podatkowych,
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami na rzecz ZUS,
 • dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody za okres 12 ostatnich miesięcy (np. kopię książki przychodów i rozchodów oraz oryginał do wglądu; zestawienie uzyskiwanych dochodów sporządzone przez księgową, odpowiedni PIT),


w przypadku emerytów i rencistów, osób otrzymujących zasiłek przedemerytalny lub inne świadczenie z ubezpieczenia społecznego:

 • kopia decyzji organu przyznającego emeryturę, rentę lub inne świadczenie z ubezpieczenia społecznego,
 • odcinek emerytury, renty lub innego świadczenia z ubezpieczenia społecznego za ostatni miesiąc lub wyciągiem z ROR potwierdzającym wpływ na rachunek


w przypadku rolników:

 • nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego,
 • zaświadczenie z KRUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek,
 • pisemne oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów za okres co najmniej 3 miesięcy (po opodatkowaniu, gdy rolnik płaci podatek dochodowy np.: z działów specjalnych produkcji rolnej),


w przypadku osób wykonujących wolny zawód:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu zobowiązań podatkowych,
 • dokument poświadczający wykonywanie wolnego zawodu,
 • oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości dochodów netto w poprzednim roku,
 • potwierdzenie Urzędu Skarbowego o złożeniu zeznania podatkowego za okres ostatniego roku. 

Wylicz ratę pożyczki! Zobacz jak niewiele wystarczy aby zrealizować swoje marzenia.

Chcesz wiedzieć więcej? Złóż wniosek kontaktowy. Nasz Doradca Klienta skontaktuje się z Tobą i ustali wszystkie szczegóły.

Kalkulator raty

 •  
 •  
 
 

Wyliczenia kalkulatora mają charakter szacunkowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.